O nas

Stowarzyszenia Pamięci Armii Krajowej zostało powołane w grudniu 2008 r. w Bielsku-Białej. Od 2010 r. stowarzyszenie działa jako organizacja pożytku publicznego -  KRS 0000319285.

Celem stowarzyszenia jest kontynuacja tradycji i dorobku ideowego Armii Krajowej oraz upowszechnianie zwłaszcza wśród młodego pokolenia Polaków, wiedzy o jej zasługach dla niepodległości i suwerenności naszego kraju.

Konieczność kontynuowania idei obrony godności, dobrego imienia i etosu Armii Krajowej oraz jej żołnierzy, po latach ponad półwiecznego okresu szargania jej imienia i deprecjonowania przez władze komunistyczne  oraz utrwalenia pamięci o wybitnych ludziach i ich czynach, skłoniły Nas do powołania tegoż stowarzyszenia.

Należy krzewić wiedzę o tych, którzy narażając swoje życie dla Ojczyzny w okresie wojny zamiast medali, uznania i splendoru, po wojnie przeszli komunistyczne więzienia, tortury, a często eksterminacje. Wobec tych żołnierzy mamy powinność przekazania, o nich obiektywnej prawdy następnym pokoleniom i przerwania zmowy milczenia tych, którym nadal pomimo powstania suwerennej III Rzeczypospolitej Polskiej, ta prawda przeszkadza.

W preambule statutu zapisano między innymi, iż założeniem deklaracji ideowej Stowarzyszenia jest „Pamięć dla Przyszłości”.

Statut stowarzyszenia złożony jest z siedmiu rozdziałów:

Rozdział I.    Postanowienia ogólne,

Rozdział II.   Cele i sposoby ich realizacji.

Rozdział III.  Sposób nabywania członkostwa Stowarzyszenia

Rozdział IV.  Członkowie, ich prawa i obowiązki

Rozdział V.   Władze Stowarzyszenia.

Rozdział VI.   Jednostki terenowe

Rozdział VII.  Postanowienia końcowe.                                                       

 

Szczegółowe cele stowarzyszenia i sposoby ich realizacji wyszczególnione są § 8 i 9 statutu. Celami szczegółowymi są:

 • prowadzenie działalności edukacyjnej i kulturalnej dotyczącej obrony godności, dobrego imienia, pamięci Armii Krajowej oraz jej żołnierzy,
 • podtrzymywanie tradycji narodowej i regionalnej, pielęgnowanie polskości oraz rozwoju świadomości narodowej, obywatelskiej i kulturowej,
 • prowadzenie badań naukowych nad historią Armii Krajowej i organizacjami z niej się wywodzącymi oraz działalności publicystycznej i wydawniczej,
 • opieka nad rodzinami żołnierzy AK oraz zapewnienie im pomocy charytatywnej, ze szczególnym uwzględnieniem kombatantów niepełnosprawnych,
 • zacieśnienie koleżeńskiej więzi pomiędzy rozproszonymi oraz żyjącymi żołnierzami Armii Krajowej i ich rodzinami w kraju i zagranicą,
  zajmowanie stanowiska w mediach, dotyczącego spraw publicznych, w szczególności związanych z krzewieniem etosu Polaka - obywatela, który przedkłada dobro wspólne nad własne,
 • udział w procesie wychowania młodzieży w duchu patriotyzmu i obywatelskiego oddania Ojczyźnie,
 • upowszechnianie wiedzy i umiejętności na rzecz obronności państwa, propagowanie rozwoju kultury fizycznej i sportu,
 • upowszechniania wśród młodzieży idei ochrony wolności i praw człowieka oraz swobód obywatelskich, promocji i organizacji wolontariatu, a także działań wspomagających rozwój demokracji,
 • promocja działań na rzecz integracji europejskiej oraz rozwijania kontaktów i współpracy między społeczeństwami,
  współpraca z organizacjami zrzeszającymi kombatantów i ofiary II wojny światowej oraz ich organizacjami sukcesorskimi, których ideologia i założenia zgodne są z założeniami AK,
 • reprezentowanie interesów swych członków wobec władz, organów administracji państwowej i samorządowej oraz instytucji organizacji społecznych, obrona godności i honoru członków Stowarzyszenia,

Sposób realizacji założonych w statucie celów może się odbywać przez:                                                        

 • organizowanie opieki charytatywnej i pomocy koleżeńskiej dla żołnierzy Armii Krajowej i ich rodzin,
 • pomoc w wychowaniu moralnym, patriotycznym młodego pokolenia poprzez edukację i organizowanie seminariów, szkoleń i wykładów,
 • krzewienie wśród młodzieży wiedzy o historii Armii Krajowej i jej tożsamości, przez współpracę z Ministerstwem Obrony Narodowej, Ministerstwem Edukacji Narodowej, Radą Ochrony Pamięci Walk i Męczeństwa oraz jednostkami organizacyjnymi jej podległymi, Urzędem ds. Kombatantów i Osób Represjonowanych, Instytutem Pamięci Narodowej – Komisją Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu, Klubami Historycznymi, samorządami wojewódzkimi, powiatowymi i gminnymi oraz innymi urzędami i instytucjami zapewniającymi realizację celów statutowych,
 • współpracę z organizacjami Polonii Zagranicznej rozsianymi w różnych częściach świata i dążącymi do podtrzymania patriotycznych związków z krajem,
 • współpracę z samorządami terytorialnymi w ramach opieki nad miejscami pamięci narodowej, grobami żołnierskimi, miejscami kaźni, pomnikami i tablicami upamiętniającymi miejsca walki o niepodległość Polski oraz żołnierzy i działaczy Polskiego Państwa Podziemnego,
 • prowadzenie działalności edukacyjnej wśród młodzieży, dotyczącej znaczenia porządku i bezpieczeństwa publicznego, przeciwdziałanie patologiom społecznym oraz współpracę, w tym zakresie z organizacjami społeczno – politycznymi, szkołami i placówkami oświatowymi,
 • organizowanie, współorganizowanie i współuczestnictwo w uroczystościach, sesjach, konferencjach związanych z walkami o niepodległość lub miejscach pomięci narodowej,
 • współpraca z wojskiem, policją, związkami harcerstwa, szkołami i innymi placówkami oświatowymi, w patriotycznym wychowaniu młodzieży oraz poszerzania ich wiedzy i umiejętności w zakresie obronności państwa.
   

Przynależność do stowarzyszenia jest dobrowolna i występuje w formach członkostwa: zwyczajnego, wspierającego i honorowego. Członkiem stowarzyszenia może być każda osoba fizyczna, posiadająca  pełnie praw publicznych oraz zdolność do czynności prawnych, która złoży pisemną deklarację zawierającą rekomendacje dwóch członków stowarzyszenia.

Nie mogą być członkami stowarzyszenia osoby, które zniesławiły Armię Krajową, szkalowały lub prześladowały jej żołnierzy z powodu służby w jej szeregach, są członkami organizacji, których zadania i ideologia byłaby obca oraz sprzeczna z ideologią Armii Krajowej lub postępowały w sposób nie licujący z godnością żołnierza AK.

 

POBIERZ WZÓR DEKLARACJI CZŁONKOWSKIEJ