Aktualności  

Przekaż nam 1% swojego podatku i ty możesz coś zmienić! Aby rozpocząć rozliczenie kliknij w banner.

      

                           

                          

      

 

Darmowy​ ​Program​ ​PIT​ ​dostarcza Instytut​ ​Wsparcia Organizacji​ ​Pozarządowych​ ​w​ ​ramach​ ​projektu​ PITax.pl ​dla​ ​OPP

Serdecznie witamy na stronie internetowej Stowarzyszenia Pamięci Armii Krajowej w Bielsku-Białej.

Naród, który traci pamięć, traci wolność”

  

                                               

Szanowni Państwo!

Stowarzyszenie Pamięci Armii Krajowej w Bielsku-Białej jest organizacją sukcesorską Światowego Związku Żołnierzy Armii Krajowej. Celem naszym jest zapewnienie kontynuacji, pamięci, etosu i tradycji niepodległościowych AK wśród młodego pokolenia Polaków. Statutowym naszym celem jest też prowadzenie i popularyzacja badań historycznych oraz działalności wydawniczej związanej z walką i martyrologią polskich formacji niepodległościowych podczas II wojny światowej. Realizując te cele w 2009 r. wydaliśmy album; „Tym co służą Ojczyźnie”, ukazujący walkę formacji Wojska Polskiego i polskich organizacji konspiracyjnych oraz martyrologię mieszkańców Bielska-Białej podczas II wojny światowej. W 2013 r. wydaliśmy album „Tylko odzyskać Ojczyznę pragniemy”, który opisuje wybrane miejsca pamięci w całym powiecie bielskim. Dążymy do kształtowania postaw patriotycznych i obywatelskich wśród młodego pokolenia Polaków. Organizujemy konferencje, sympozja naukowe, uroczystości rocznicowe z okazji obchodów ważnych wydarzeń historycznych, narodowych i państwowych. Podejmujemy działania celem rozbudowy szeregów stowarzyszenia i powołujemy nowe oddziały w terenie. Efektem naszej działalności jest zarejestrowanie przez Sąd, oddziałów SPAK: w Katowicach, Pyskowicach, Gliwicach, Jaworznie, Namysłowie, Żywcu. Obecnie rejestrujemy Zarząd Główny z siedzibą w Katowicach.

Byliśmy i jesteśmy organizatorami lub współorganizatorami wojewódzkich obchodów Polskiego Państwa Podziemnego, które tradycyjnie odbywają się w różnych miastach województwa śląskiego, np.: w Katowicach - 2008 r., w Bielsku-Białej - 2009 r. w Jaworznie - 2010 r., w Katowicach - 2011 r., Pyskowicach – 2012 r., Katowicach - 2013 r. i  2014  Stowarzyszenie nasze działa w porozumieniu ze Światowym Związkiem Żołnierzy AK. Współpracujemy z Urzędem ds. Kombatantów i Osób Represjonowanych, Stowarzyszeniem Rodzina Katyńska, Związkiem Sybiraków, Instytutem Pamięci Narodowej, Kuratorium Oświaty, Regionalnymi Ośrodkami Doskonalenia Nauczycieli, a także organami samorządu wojewódzkiego i terytorialnego. Koordynujemy pracę szkolnych kół Towarzystwa Przyjaciół Armii Krajowej (TPAK) i Klubów Historycznymi im. AK, powołanych na terenie województwa śląskiego.

Jeżeli utożsamiasz się z naszymi celami, prosimy: 

PRZEKAŻ NA NASZE STOWARZYSZENIE

 1% podatku za 2017 r. 

Jak podzielić się podatkiem?

W tym roku wypełnienie wniosku o przekazanie 1% podatku jest proste. Aby zadysponować 1% podatku musimy wypełnić odpowiednie pola w zeznaniu rocznym.

 • Pracownicy PIT-37. Polega to wyłącznie na podaniu naszego numeru KRS 0000319285 oraz wysokości kwoty, stanowiącej 1% z Twojego podatku. Samym przelewem zajmie się Urząd Skarbowy.
 • Osoby, których wyłącznym źródłem przychodu jest emerytura lub renta otrzymują z ZUS druk PIT-40a. Chcąc ofiarować 1% na rzecz SPAK nie podpisujcie tego formularza, lecz wypełnijcie w Urzędzie Skarbowym PIT-37 i w nim wpiszcie nasz numer KRS: 0000 319285 i kwotę podatku stanowiącą 1%.

Stowarzyszenie Pamięci Armii Krajowej, KRS; 0000319285, Nr konta: PKO BP SA O/ Bielsko-Biała 19 1020 1390 0000 6702 0377 8404.

Serdecznie dziękujemy wszystkim ofiarodawcom za udzieloną nam pomoc finansową.

KLAUZULA INFORMACYJNA SPAK

Zgodnie z przepisami rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r., w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), Dz. U. UE L nr 119, str. 1, informujemy, co następuje:

Administrator danych osobowych
Stowarzyszenie Pamięci Armii Krajowej w Bielsku-Białej jest administratorem danych osobowych  członków stowarzyszenia i stron porozumień o współpracy.

Cel i podstawa przetwarzania danych osobowych
Przetwarzanie danych osobowych beneficjentów i darczyńców następuje w celu świadczenia pomocy, ewidencji danych osobowych, sprawozdawczym oraz dla organów państwowych                  (Prokuratura, Policja, Urząd Ochrony Danych Osobowych), jeżeli będzie ku temu podstawa prawna.

Kategorie danych osobowych, które przetwarzamy
Przetwarzaniu podlegają następujące kategorie danych osobowych beneficjentów i strony porozumień o współpracy:
- podstawowe dane identyfikacyjne,
- dane identyfikacyjne przyznane przez organy publiczne,
- dane dotyczące zamieszkania, pesel, telefon,
- zobowiązania oraz wydatki, w tym zleceniobiorców.

Odbiorcy danych
Dane osobowe beneficjentów i stron porozumień o współpracy nie będą udostępniane żadnym innym podmiotom, nie będą przekazywane poza teren Polski, Unii Europejskiej oraz Europejskiego Obszaru Gospodarczego.

Okres przechowywania danych
Dane osobowe beneficjentów i stron porozumień o współpracy będą przetwarzane do zakończenia umów (porozumień o współpracy) w przypadku członków do czasu istnienia członkostwa

Prawa
Beneficjentom i stronom porozumień o współpracy przysługuje:
a) prawo dostępu do swoich danych osobowych oraz otrzymania ich kopii,
b) prawo do sprostowania (poprawiania) swoich danych osobowych,
c) prawo do usunięcia swoich danych osobowych,
d) prawo do ograniczenia przetwarzania swoich danych osobowych,
e) prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania swoich danych osobowych,
f) prawo do przenoszenia swoich danych osobowych,
g) prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego

h) prawo do cofnięcia zgody na przetwarzanie swoich danych osobowych


Jeżeli beneficjent i darczyńca uważa, że przetwarzamy jego dane osobowe niezgodnie z prawem, może złożyć w tej sprawie skargę do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych lub innego właściwego organu nadzorczego.

W celu wykonania swoich praw beneficjent i strona porozumień o współpracy może skierować żądanie pod adres e-mail: sikoraandrzej7@gmail.com, lub tel.: 662 157 690.

Informacja o dobrowolności podania danych osobowych
Podanie przez  wyżej wymienione osoby i strony porozumień o współpracy, danych osobowych jest dobrowolne.

 

Staropolskim obyczajem, kiedy w Wigilię gwiazda wstaje,

Nowy Rok zaś cyfrę zmienia, wszyscy wszystkim ślą życzenia.

Pokój na ziemi ludziom, a w niebie cisza gwiazd,grają anieli, świat się chlebem dzieli.

Świat ma dziś świąteczny blask…

 

Pięknych i radosnych Świąt Bożego Narodzenia i szczęśliwego Nowego 2019 Roku

życzy Zarząd Stowarzyszenia Pamięci Armii Krajowej w Bielsku-Białej

 

 

100. Rocznica Odzyskania Niepodległości Polski

W dniu 10 grudnia 2018 r. zorganizowaliśmy uroczystość 100. Rocznicy Niepodległości Polski, połączoną z uroczystością 10-lecia Stowarzyszenia Pamięci Armii Krajowej w Bielsku-Białej. Uroczystość rozpoczęła się odsłonięciem tablicy pamiątkowej poświęconej Armii Krajowej, Narodowym Siłom Zbrojnym i NSZZ "Solidarność", w uznaniu ich zasług dla pełnej niepodległości i suwerenności Państwa Polskiego. Tablica została posadowiona na ścianie czechowickiego dworca PKP.

Na uroczystość przybyli senator RP Andrzej Kamiński i posłanka na Sejm RP Mirosława Nykiel. Urząd Do Spraw Kombatantów i Osób Represjonowanych w Warszawie reprezentował płk Mirosław Demediuk. Śląski Urząd Wojewódzki w Katowicach reprezentowali: wicewojewoda Jan Chrząszcz oraz Dyrektor Wydziału Spraw Obywatelskich i Cudzoziemców Magdalena Szewczuk-Szturc.

W uroczystości wzięli udział przedstawiciele środowisk kombatanckich ze Światowego Związku Żołnierzy Armii Krajowej w Bielsku-Białej oraz Zarządu Okręgu Śląskiego w Katowicach, Związku Żołnierzy Narodowych Zbrojnych  Zbrojnych, Stowarzyszenia Rodzina Katyńska w Bielsku-Białej. Na uroczystość przybyli również przedstawiciele śląsko-dąbrowskiej "Solidarności"z Alojzym Pietrzykiem oraz przedstawiciele Związku Zawodowego KADRA przy PG Silesia.

Ponadto w uroczystości wzięli udział przedstawiciele instytucji samorządowych i wspierających stowarzyszenie; Starosta Bielski Andrzej Płonka, prezes Lotos Terminale S.A. Tadeusz Szkudlarski oraz wójtowie sąsiadujących gmin powiatu bielskiego dyrektorzy szkół, nauczyciele i uczniowie. Po odsłonięciu i poświęceniu tablicy dalsze uroczystości miały miejsce w Dworku Eureka w Czechowicach-Dziedzicach, gdzie odbyło się między innymi wręczenie Medali Pro Patria członkom stowarzyszenia. Uroczystość uświetnił występ Harcerskiego Zespołu Artystycznego "Słoneczni" - Śląskiej Chorągwi ZHP.

 

   

 

  

 

  

 

  

 

  

 

  

 

  

 

    

 

Biogram − mjr Bolesław Szczepaniuk

 

    W dniu 30.04.2018 r. zmarł mjr Bolesław Szczepaniuk − Prezes Koła Kombatanckiego przy Burmistrzu Miasta Ustronia. Współpracował przy organizowaniu rocznic historycznych i świąt państwowych, autor „Albumu sztandarów AK-owskich” z całego kraju.

    Jego działalność zawsze nakierowana była na upamiętnianie czynów AK, powołał między innymi Szkolne Koło Towarzystwa Przyjaciół Armii Krajowej w Gimnazjum nr 2 w Ustroniu. Był inicjatorem utworzenia w Muzeum w Ustroniu stałej ekspozycji „Polskie Państwo Podziemne” oraz współautorem opracowań „Czantoria 1940–1945. Wspomnienia, Miejsca Pamięci Oddziału AK Czantoria” i „Miejsca wydarzeń i ofiar I i II wojny światowej oraz powstań śląskich powiatu cieszyńskiego”.

    Urodził się 16 lipca 1923 r. w Zimnej Wodzie, wiejskiej dzielnicy Lwowa. Kapral podchorąży AK, dowódca plutonu szkieletowego od lutego 1942 do lipca 1944 r. w rejonie 1 Dzielnicy Lwów - Zachód.

    Był uczestnikiem m.in. obrony polskich wsi w rejonie m. Komarno, akcji ,,Nieszpory” w marcu 1944 r. we Lwowie, akcji małego sabotażu, ochrony transportu broni zrzutowej i magazynu tej broni.

   Absolwent Politechniki Śląskiej w 1951 r., ukończył wydział inżynieryjno- budowlany. Inżynier spec. II stopnia w zakresie gospodarki wodno-ściekowej, pracownik projektowy w latach 1955−1987 w Biurze Projektów Gospodarki Wodno-Ściekowej ,,Hydrosan” Gliwice, kierownik Pracowni Terenowej w Bielsku-Białej w latach 1960–1987.

    Założyciel Koła ŚZŻAK w Ustroniu w czerwcu 1990 r. Autor projektu sztandaru Koła ŚZŻAK w Ustroniu, scenariuszy, organizator uroczystości związanych z uczczeniem pamięci Powstania Warszawskiego oraz Bitwy Warszawskiej, które odbywały się corocznie w Ustroniu od 1990 r.

   Odznaczony Krzyżem Armii Krajowej, Krzyżem Walecznych, Krzyżem Partyzanckim, Krzyżem II Obrony Lwowa, Złotym Krzyżem Zasługi, Krzyżem Kawalerskim OO Polski oraz Odznakami „Akcji Burza”, Kresowy Żołnierz AK i Weterana.
                           

 Żegnaj, Przyjacielu. Spoczywaj w spokoju.

                                   Ppłk Marian Piotrowicz „Kometa”

Przystanek Wolność 1918

24 godzinna lekcja historii w ramach 100 - lecia odrodzenia państwa polskiego

13/14 kwietnia 2018

         Przystanek Wolność 1918 - 24 godz. lekcji historii zorganizowana została w ramach 100 - lecia odrodzenia państwa polskiego przez Zespół Szkół Gastronomiczno – Usługowych w Chorzowie, przy wsparciu Chorzowskiego Bractwa Rycerskiego Bożogrobców. Uczniowie Zespołu Szkół Gastronomiczno – Usługowych  postanowili w sposób nietypowy uczcić 100 – lecie odrodzenia państwa polskiego biorąc udział w 24 godz. lekcji historii. Jest to pierwsza tego rodzaju inicjatywa w historii naszego miasta jak i całego kraju. Pomysł zrodził się podczas lekcji historii prowadzonej przez dr Adama Liska . W kolejnych dniach przyłączyli się do tego projektu także uczniowie z innych klas. I tak  łącznie w lekcji wzięło udział 33 uczniów, w tym 7 z Zasadniczej Szkoły Zawodowej i 26 z Technikum. Honorowy patronat nad lekcją objęło: Stowarzyszenie Pamięci Armii Krajowej oddz. Bielsko - Biała, Śląskie Centrum Wolności i Solidarności, Chorzowskie Bractwo Rycerskie Bożogrobców. Patronat naukowy: Polskie Towarzystwo Historyczne oddz. Katowice, Uniwersytet Śląski WNS Instytut Historii, Odział Instytutu Pamięci Narodowej w Katowicach. Patronat medialny telewizja: TVP Katowice 3, TVS Katowice. Honorowym gościem był podpułkownik rez. mgr Wacław Wójcik starszy wizytator ds. obronnych, reprezentujący Kuratorium Oświaty w Katowicach. Lekcja rozpoczęła się 13 kwietnia  w piątek o godz. 8.00,  a skończyła się o godz. 8 w sobotę 2018 r. Komisję szkolną stanowili dyrektor Wacław Piska,  dr Adam Lisek, Sylwester Drozdowski, mgr Marcin Bojdoł. W pierwszej części odbyły się 4 wykłady: I inauguracyjny wygłosił mgr Ryszard Mozgol /OBEN Odział Pamięci Narodowej w Katowicach/, Polskie drogi do niepodległości; II godz. 910 - 10. 20 - dr. inż Jacek Nowak / Politechnika Śląska/ pt. Historia Chorzowa na widokówkach; III 10.40 - 12.00 - dr Jacek Kaniewski /Chorzowskie Bractwo Rycerskie Bożogrobców/, Historia pieniądza - ze szczególnym uwzględnieniem ziem polskich; IV mgr Angelika Blinda /OBEN Odział Pamięci Narodowej w Katowicach/W obronie wiary katolickiej i niepodległości Rzeczypospolitej – konfederacja barska 1768. Z kolei w drugiej części  odbyło się pięć wykładów. V godz. 17.00 - 17.50 - dr Adam Lisek / Chorzowskie Bractwo Rycerskie Bożogrobców/,Powstania narodowe w XIX w.; VI godz. 22.10 – 23.50 prof. dr hab. Dariusz Nawrot, Napoleon a sprawa polska. /Uniwersytet Śląski WNS Instytut Historii/; VII 24.00 - 1.30 - dyrektor Robert Ciupa - Stan wojenny w Polsce. Pacyfikacja KWK Wujek – /Śląskie Centrum Wolności i  Solidarności/ ; VIII 4.20 - 5.50 - mjr Mirosław Madeja /Wojskowa Komenda Uzupełnień w Chorzowie/ Powszechny obowiązek służby wojskowej u progu niepodległości oraz w czasie kształtowania się granic II Rzeczypospolitej 1918 – 1924  ; IX 6.10 - 7.00 - szeregowy Sylwester Drozdowski / 1 Warszawska Brygada Pancerna JW 1230, związany z czołgami leopard 2a, Chorzowskie Bractwo Rycerskie Bożogrobców/ Polskie oddziały pancerne w okresie międzywojennym do czasów współczesnych. Duża różnorodność tematyczna wykładów i bardzo dobre merytoryczne przygotowanie wykładowców, przy ciekawych prezentacjach materiałów źródłowych,  w tym multimedialnych sprawiły, że powyższe wykłady cieszyły się dużym zainteresowaniem wśród młodzieży pomimo nocnego zmęczenia. Najwięcej jednak emocji wywołał wykład poświęcony tragedii górników z KWK Wujek, protestującym przeciwko wprowadzeniu stanu wojennego przez Wojciecha Jaruzelskiego, którzy zostali zamordowani podczas ataku oddziałów Ludowego Wojska Polskiego i ZOMO. Lekcja ta rozpoczęła się symbolicznie o godz. 24 00.

       W trakcie  realizacji lekcji nie zabrakło także ciekawych warsztatów i pokazów ( 9 ), które wzbogacały zajęcia m.in.: 14.00 - 15.00 - mgr Katarzyna Lisek /Zespół Szkół Ogólnokształcących nr 2, Chorzów, Chorzowskie Bractwo Rycerskie Bożogrobców Chorzów/Moda średniowieczna na ziemiach polskich, 15.40 - 16. 50 - mgr Marcin Zieliński/ Zespół Szkół Gastronomiczno Usługowych/- Pokazy szermierki współczesnej, Marek Rataj /Chorzowskie Bractwo Rycerskie Bożogrobców/- Pokazy strzelania  z łuku, 18.00 - 19.30 - mgr Magdalena Krzywda Krzysteczko / Schola Nativitatis - Chorzowskie Bractwo Rycerskie Bożogrobców/- Polskie pieśni religijne i patriotyczne naszych przodków - warsztaty „Bogurodzica” i „My Pierwsza brygada”;  21.00 - 22.00 - dr Agata Bryłka - Jesionek / Uniwersytet Śląski WNS Instytut Historii Nowożytnej/Pismo średniowieczne;  1.50 - 3.00 - mgr Wioletta Urbańska, Średniowieczna kuchnia polska - / Chorzowskie Bractwo Rycerskie Bożogrobców/; 3.10 - 4.10 - Tubacka Paulina /Chorzowskie Bractwo Rycerskie Bożogrobców/ Średniowieczne tańce polskie; 6.10 - 7.00 - Sylwester Drozdowski, Uzbrojenie rycerza w XIII i XIV w.; 7.10 - 8.00 - mgr Marcin Bojdoł /Fundacja im. Grupa Operacyjna „Śląsk” 1939/ Wojsko II Rzeczypospolitej - wykład  i prezentacja. W trakcie tych warsztatów młodzież mogła się zapoznać z kulturą i obyczajami naszych przodków, w tym ze sposobem ubierania się i żywienia. Uczniowie uczyli  się także śpiewać pieśni patriotyczne. Niewątpliwie dużą atrakcją były zajęcia, na których prezentowano uzbrojenie z XIII i XIV wieku, pokazy strzelania z łuku tradycyjnego, dawnych tańców oraz współczesną szermierkę. O godz. 20.00 odbył się także koncert pieśni polskich mgr Piotra Rybaka /aktora/opartych na tekstach poetów i pisarzy polskich m.in.: Jana Kochanowskiego, Cypriana Kamila Norwida,  Tadeusza Boya - Żeleńskiego oraz   Jana Kasprowicza. Ukoronowaniem lekcji był test z historii tematycznie związany z przeprowadzoną lekcją. Uczniowie w trakcie lekcji mieli zapewniony posiłek, o który zadbała  kierowniczka warsztatów szkolnych Pani Grażyn Tarasek.

         Organizatorzy: Zespół Szkół Gastronomiczno – Usługowych i współorganizatorzy Chorzowskie Bractwo Rycerskie Bożogrobców składa podziękowanie wszystkim osobom które wsparły nasz projekt, dzięki ich zaangażowaniu uczniowie naszej szkoły mogli w nietypowy sposób uczcić 100 – lecie odrodzenia państwa polskiego.

 

                                                                                                                                Adam Lisek

 

 

Zapraszamy wszystkich zainteresowanych nauczycieli historii i uczniów

Przystanek Wolność 1918

24 godzinna lekcja historii w ramach 100 - lecia odrodzenia państwa polskiego

13/14 kwietnia 2018

Zespół Szkół Gastronomiczno - Usługowych w Chorzowie

Program:

1. 8.00 -  9.00    -  Wykład inauguracyjny:  Polskie drogi do niepodległości -   mgr Ryszard Mozgol /naczelnik OBEN Odział Pamięci Narodowej w Katowicach/

2. 9.00 -  9.10    -  Przerwa

3. 9.10 -  10.20  -  Historia Chorzowa na widokówkach - dr inż. Jacek Nowak / Politechnika Śląska/

4.10.30 - 10.40 -  Przerwa

5. 10.40 - 12.00 -  Historia pieniądza  - wykład dr Jacek Kaniewski /Polskie Towarzystwo Historyczne, Chorzowskie Bractwo Rycerskie Bożogrobców/

6. 12.00 - 12.20  - Śniadanie

5. 12.20 - 13.50  - W obronie wiary katolickiej i niepodległości Rzeczypospolitej  -  Konfederacja barska  1768 – mgr Angelika Blinda / naczelnik OBEN Odział Pamięci Narodowej w Katowicach /

6 .13.50 - 14.00   - Przerwa

7.14.00 - 15.00  -  Moda średniowieczna na ziemiach polskich - mgr Katarzyna Lisek /Zespół Szkół Ogólnokształcących nr 2, Chorzów, Chorzowskie Bractwo Rycerskie Bożogrobców Chorzów/

8. 15.00 -15.40  -  Obiad

9. 15.40 - 16. 50  - Polskie pieśni religijne i patriotyczne naszych przodków - warsztaty, Bogurodzica” i „My Pierwsza brygada - mgr Magda Krzywda Krzysteczko /Schola Nativitatis - Chorzowskie Bractwo Rycerskie Bożogrobców/

10.16.50 - 17.00  - Przerwa

11.17.00 - 17.50 - Powstania narodowe w XIX wieku - dr Adam Lisek  /wiceprezes Polskiego Towarzystwa Historycznego oddz. Katowice, Chorzowskie Bractwo Rycerskie Bożogrobców/

12. 17.50 - 18.00 - Przerwa

12. 18.00 - 19.30 - Pokazy szabli współczesnej  warsztaty - mgr Marcin Zieliński ; Pokazy strzelania  z łuku - Marek Rataj /Chorzowskie Bractwo Rycerskie Bożogrobców/

13.19.30 -20.00 -  Kolacja

14.20.00 - 20.50 - Kultura staropolska w fraszkach Jana Kochanowskiego - koncert  mgr Piotra Rybaka /Chorzowskie Bractwo Rycerskie Bożogrobców/

15. 20.50 -21.00 - Przerwa

16.21.00 - 22.00 - Pismo średniowieczne - warsztaty dr Agata Bryłka - Jesionek / Uniwersytet Śląski WNS Instytut Historii Nowożytnej/

17. 22.00- 22.10 - Przerwa

18.22.10 - 23.40 - Napoleon a sprawa polska - wykład prof. hab. Dariusz Nawrot  - /Uniwersytet Śląski WNS Instytut Historii Nowożytnej- honorowy członek Chorzowskiego Bractwa Rycerskiego Bożogrobców/

19.22.40 - 24.00 - Przerwa

20.24.00 - 1.30  - Stan wojenny   w Polsce. Pacyfikacja KWK Wujek – wykład dyrektor Robert Ciupa /Śląskie Centrum Wolności i  Solidarności/

21.1.30 -1.50 - Przerwa

22.1.50 - 3.00 - Średniowieczna kuchnia polska - mgr Wioletta Urbańska / Chorzowskie Bractwo Rycerskie Bożogrobców/

23. 3.00 - 3.10 - Przerwa

24.3.10 - 4.10 - Średniowieczne tańce polskie - Tubacka Paulina /Chorzowskie Bractwo Rycerskie Bożogrobców/

25. 4.10 - 4.20 -Przerwa

26. 4.20 - 5.50 - Wojskowa Komenda Uzupełnień  na terenie Chorzowa w okresie międzywojennym - wykład mjr Mirosław Madeja / Wojskowa Komenda Uzupełnień w  Chorzów - honorowy członek Chorzowskiego Bractwa Rycerskiego Bożogrobców /

27. 5.50 - 6.10 - Przerwa

28. 6.10 - 7.00 - Polskie oddziały pancerne w okresie międzywojennym do czasów współczesnych - wykład szeregowy Sylwester Drozdowski (1 Warszawska Brygada Pancerna JW 1230, związany z czołgami leopard 2a , Chorzowskie Bractwo Rycerskie Bożogrobców)

29.7.00 - 7.10 - Przerwa

30.7.10 - 8.00  - Wojsko II Rzeczypospolitej - Fundacja im. Grupa Operacyjna „Śląsk” 1939  mgr Marcin Bojdoł

31. 8.00 - Test z historii Polski - podsumowanie wiadomości dr Adam Lisek. 

Organizatorzy:

dr Adam Lisek  -Zespół Szkół Gastronomiczno - Usługowych  w Chorzowie

Patronat naukowy:

Polskie Towarzystwo Historyczne oddział Katowice

Uniwersytet Śląski, WNS, Instytut Historii Nowożytnej

Instytut Pamięci Narodowej oddział Katowice

Patronat honorowy:

Stowarzyszenie Pamięci Armii Krajowej, Bielsko-Biała

Śląskie Centrum Wolności i Solidarności

Przewidywani patroni medialni:

Telewizja TVS; TVP Katowice 3

 

 

Uroczystość jubileuszu 95. rocznicy urodzin płka Mariana Piotrowicza „Komety”

W dniu 26 marca 2018 r. w Sali Złotej Urzędu Wojewódzkiego w Katowicach odbyła się uroczystość jubileuszu 95-lecia urodzin płka Mariana Piotrowicza „Komety”, członka podziemia konspiracyjnego ZWZ-AK, żołnierza AK Obwodu Sieradz, Okręgu Łódź, długoletniego prezesa Zarządu Okręgu Śląskiego ŚZŻAK w Katowicach, a także członka Rady Naczelnej i wiceprezesa ŚZŻAK w Warszawie w latach 2008–2011. Organizatorem uroczystości było Stowarzyszenie Pamięci Armii Krajowej w Bielsku-Białej, które reprezentował prezes Hieronim Bajor.

Na uroczystość przybyli przedstawiciele instytucji rządowych i samorządowych województwa: wicewojewoda śląski Jan Chrząszcz oraz pełnomocnik marszałka województwa śląskiego ds. kombatantów i osób represjonowanych Andrzej Romański, którzy w imieniu Wojewody Śląskiego i Marszałka Województwa Śląskiego wręczyli jubilatowi listy gratulacyjne.

W uroczystości wzięli także udział Magdalena Szewczuk-Szturc dyrektor Wydziału Spraw Obywatelskich i Cudzoziemców, dr Andrzej Sznajder – dyrektor IPN Oddziału w Katowicach, Grzegorz Bomba – dyrektor Oddziału Okręgowego NBP w Katowicach, starszy wizytator ds. obronnych Kuratorium Oświaty w Katowicach Wacław Wójcik, prezes i wiceprezes Zarządu Okręgu Śląskiego Janusz Kwapisz i Henryk Czerwiński oraz przedstawiciele stowarzyszeń kombatanckich i Nadleśnictwa Katowice.

Płk Marian Piotrowicz jest szczególnie zasłużonym dla naszego województwa Jako prezes Zarządu Okręgu Śląskiego organizował na terenie województwa śląskiego i kraju liczne uroczystości; patriotyczne, rocznicowe i okazjonalne pod patronatem władz państwowych i samorządowych, z udziałem orkiestr wojskowych, górniczych, policji, wojska, służb mundurowych, młodzieży klas wojskowych, harcerskiej i szkolnej. Inicjował też uroczystości związane z odsłonięciem tablic pamiątkowych poświęconych bohaterom AK, Polskiemu Państwu Podziemnemu czy ważnym postaciom historycznym i narodowym. Patronował uroczystościom przyjmowania przez szkoły imion bohaterów AK.

Organizował liczne konferencje naukowe, seminaria, sympozja z okazji ważnych wydarzeń historycznych i narodowych, np. konferencje w Sali Sejmu Śląskiego „Katyń 1940–2010. Pamięć i wyjaśnienie” czy uroczystości rocznicowe dotyczące bitwy o Monte Cassino.

Corocznie z jego inicjatywy odbywały się obchody Dnia Polskiego Państwa Podziemnego, np. w Pszczynie (2005 r.), Bytomiu (2006 r.), Raciborzu (2007 r.), Katowicach (2008 r.), Bielsku-Białej (2009 r.) czy Jaworznie (2010 r.). Uroczystościom towarzyszyły: koncerty, capstrzyki, spektakle teatralne w wykonaniu profesjonalnych aktorów, wykłady historyczne z udziałem świadków historii, wystawy, konkursy, projekcje filmów dokumentalnych.

Ważnym aspektem jego działalności była praca ideowo-wychowawcza wśród młodego pokolenia Polaków, a zwłaszcza młodzieży szkolnej. Prezes Marian Piotrowicz popierał inicjatywy powoływania w szkołach województwa śląskiego szkolnych kół Towarzystwa Przyjaciół Armii Krajowej i Kluby Historyczne im AK. W 2004 r. powołano w Katowicach Klub Historyczny im. Stefana Roweckiego „Grota”, w ramach, którego odbywały się spotkania w celu pogłębienia wiedzy uczestników z historii najnowszej i upowszechnienia wyników najnowszych badań historycznych.

Troska o moralne i patriotyczne wychowanie młodzieży spotkała się ze zrozumieniem władz wojewódzkich, co zaowocowało podpisaniem w dniu 5 listopada 2007 r. w Sali Złotej Urzędu Wojewódzkiego w Katowicach, porozumienia pomiędzy Zarządem Okręgu Śląskiego ŚZŻAK reprezentowanym przez prezesa Mariana Piotrowicza a Śląskim Kuratorem Oświaty.

W związku z przypadającym w 2009 r. jubileuszem 20-lecia Okręgu Śląskiego ŚZŻAK, jego pracą i staraniem wydano książkę: By czas nie zatarł i niepamięć dedykowaną       „W hołdzie Ziemi Śląskiej i jej obrońcom, z myślą o tych, co po nas...”.

Należy podkreślić, że płk Marian Piotrowicz „Kometa” jest wielkim Polakiem i patriotą, który sprawdził się nie tylko w okresie wojny, służąc Ojczyźnie ze wszystkich sił, ale również w okresie pokoju, bowiem w trakcie swej 40-letniej pracy zawodowej swe zdolności i wykształcenie poświęcił dla rozwoju kraju, a zwłaszcza ziemi śląskiej. Nie spoczął również na emeryturze, poświęcając cały swój czas pracy społecznej dla dobra Ojczyzny, a przede wszystkim Śląska i ukochanej młodzieży.

Życzymy jubilatowi jeszcze długich lat życia i kolejnych jubileuszy.

 

Uroczystość wręczeniu nagród laureatom

 Wojewódzkiego Konkursu  Historycznego

W dniu 16 lutego 2018 r. w Sali Kolumnowej Urzędu Marszałkowskiego Województwa Śląskiego w Katowicach, odbyła się uroczystość wręczenia nagród laureatom Wojewódzkiego Konkursu  Historycznego: Marszałek Józef Piłsudski bohater naszej niepodległości. Konkurs zorganizowany dla uczczenia jubileusz stulecia odzyskania przez Polskę Niepodległości.

Honorowy patronat nad konkursem przyjęli: Marszałek Województwa Śląskiego, Śląski Kurator Oświaty oraz Dyrektor Instytutu Pamięci Narodowej Oddziału w Katowicach.

Celem konkursu było, upowszechnienie wiedzy o życiu i działalności niepodległościowej Marszałka Józefa Piłsudskiego - wielkiego polskiego patrioty, męża stanu i jednego z najbardziej zasłużonych twórców naszej niepodległości.

Organizatorzy konkursu założyli sobie również: rozbudzenie i rozwijanie zainteresowania młodzieży historią najnowszą, kształtowanie postaw patriotycznych i obywatelskich, a także doskonalenie umiejętności wykorzystywania technologii informacyjnej, jako skutecznego środka przekazu.

Nagrody dla laureatów, autorów prac wyróżnionych oraz ich opiekunów ufundował: Urząd Marszałkowski Województwa Śląskiego, Instytut Pamięci Narodowej Oddział w Katowicach, Stowarzyszenie Pamięci Armii Krajowej w Bielsku-Białej oraz Nadleśnictwo Bielsko.

Na uroczystość wręczenia nagród z ramienia Urzędu Marszałkowskiego  przybyli: Małgorzata Ochęduszko-Ludwik - członek Zarządu Województwa Śląskiego, Rafał Ryplewicz - zastępca Dyrektora Gabinetu Marszałka Województwa Śląskiego, Andrzej Romański - Pełnomocnik Marszałka ds. Kombatantów i Osób Represjonowanych oraz  Danuta Rosa - Dyrektor Wydziału Edukacji i Nauki.

Kuratorium Oświaty w Katowicach reprezentował Wacław Wójcik - Starszy Wizytator ds. Obronnych. Z kolei Instytut Pamięci Narodowej w Katowicach  reprezentował  Zbigniew Gołasz - pracownik Oddziałowego Biura Edukacji Narodowej IPN.

Organizatorów konkursu reprezentowali: dyrektor Regionalnego Ośrodka Doskonalenia Nauczycieli „WOM” w Bielsku-Białej Władysław Mąsior i prezes Stowarzyszenia Pamięci Armii Krajowej w Bielsku-Białej - Hieronim Bajor oraz dyrektor Pierwszego Liceum im. Mikołaja Kopernika w Bielsku-Białej - Bogusław Głąbek.

Uroczystość rozpoczęła Małgorzata Ochęduszko-Ludwik - członek Zarządu Województwa Śląskiego, która gratulując laureatom i ich opiekunom i stwierdziła, że przygotowując swoje prezentacje multimedialne, mieli oni okazje pogłębić swoją wiedzę historyczną, zwłaszcza o  Marszałku Józefie Piłsudskim i jego zasługach dla niepodległości Polski.

Wszyscy uczestnicy uroczystości mieli możliwość obejrzenia fragmentów nagrodzonych prac, na filmie przygotowanym przez ucznia Pierwszego Liceum Ogólnokształcącego im. M. Kopernika w Bielsku-Białej, a prezentowanym w trakcie uroczystości i mogli docenić wysiłek włożony w przygotowanie prac konkursowych oraz poziom wiedzy  i umiejętności informatycznych.

 

Wyniki Wojewódzkiego Konkursu Historycznego

Marszałek Józef Piłsudski bohaterem naszej niepodległości

W związku z przypadającą w dniu 5 grudnia  2017 r. 150-tą rocznicą urodzin Marszałka Józefa Piłsudskiego oraz w odpowiedzi na podjętą uchwałą Sejmu  Rzeczypospolitej Polskiej z dnia  25 maja 2017 r.,  w sprawie ustanowienia roku 2018 Rokiem Jubileuszu 100-lecia odzyskania przez Polskę Niepodległości, ogłosiliśmy Wojewódzki Konkurs Historyczny Marszałek Józef Piłsudski - bohater naszej niepodległości.

Marszałek, Józef Piłsudski: żołnierz, polityk, mąż stanu, polski działacz społeczny i niepodległościowy, komendant, wódz naczelny Armii Polskiej i Naczelnik Państwa, który został uznany za jednego z Ojców Niepodległości Polski, jest szczególnie bliski sercom Polaków, a jego zasługi w walce o niepodległość i odrodzenie państwa polskiego po 123 latach niewoli, powinny być dobrze znane młodzieży.

Konkurs adresowany był do młodzieży szkół podstawowych, gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych całego województwa śląskiego.

Organizatorami konkursu wspólnie z naszym Ośrodkiem było Stowarzyszenie Pamięci Armii Krajowej w Bielsku-Białej oraz Pierwsze  Liceum Ogólnokształcące im Mikołaja  Kopernika w Bielsku-Białej.

Honorowy patronat nad konkursem przyjęli: Marszałek Województwa Śląskiego Wojciech Saługa, Śląski Kurator Oświaty Urszula Bauer oraz Dyrektor Instytutu Pamięci Narodowej Oddział w Katowicach Andrzej Sznajder. Formułą konkursu była prezentacja multimedialna

Prace konkursowe można było przygotować w dowolnym programie do tworzenia prezentacji multimedialnych, przy czym wymagane jest zapisanie jej na płycie CD/DVD. Uczniowie samodzielnie dokonali wyboru wydarzeń związanych z życiem i działalnością Marszałka Józefa Piłsudskiego. i przedstawili je w prezentacji do 25 slajdów.

Prace nadsyłano do dnia 5 grudnia 2017 r.  Jury konkursowe zebrało się w dniu 3 stycznia 2018 r. i oceniło prace w trzech kategoriach wiekowych. W ocenie brano pod uwagę następujące kryteria: zgodność z tematem, trafność i oryginalność przedstawienia tematu, wartość merytoryczną pracy, walory artystyczne prezentacji oraz dobór i wykorzystanie narzędzi informatycznych.

Laureaci konkursu w kategorii – szkoły podstawowe:

I miejsce ex aequo zajęli:

Paulina Sobczyk z ze Szkoły Podstawowej w Zespole Szkół Ogólnokształcących nr 9  w Sosnowcu za pracę Marszałek za pracę: Marszałek Józef Piłsudski-bohater naszej niepodległości – opiekun Małgorzata Wozniak-Kutek

Męcik Mateusz   z Zespołu Szkół Podstawowych w Gliwicach za pracę: Wielki Polak, który dał nam wolność- Józef Piłsudski – opiekunki: Mirella Domaradzka, Ewa Zakrzewska.

II miejsce:

Lena Kliś ze Szkoły Podstawowej w Świętoszówce za pracę: Józef Piłsudski – miłośnik koni- opiekun Janusz Kaps

III miejsce:

Roksana Szendera ze Szkoły Podstawowej nr 19 w Brzeźcach za pracę: Marszałek Józef Piłsudski-bohater naszej niepodległości - opiekun Małgorzata Zieleźnik

Wyróżnienia w kategorii szkół podstawowych otrzymują:

 1. Mikołaj Pawłowski ze Szkoły Podstawowej nr 5 w Czechowicach-Dziedzicach za pracę: Marszałek Józef Piłsudski-bohater naszej niepodległości- opiekun Magdalena Kubik.

 2. Szymon Habdas ze Szkoły Podstawowej im Jana Pawła II w Pisarzowicach za pracę: Józef Piłsudski bohater na trudne czasy – opiekun Agnieszka Kania.

 3. Jakub Westermann ze Szkoły Podstawowej w Świętoszówce za pracę: Józef Klemens Piłsudski 1867-1935 - opiekun Krystyna Pniewska 

Laureaci konkursu – szkoły gimnazjalne:

I miejsce ex aequo zajęli:

Ignacy Mermer  ze  Szkoły Podstawowej nr 13 im. z oddziałami gimnazjalnymi im Kornela Makuszyńskiego za pracę Marszałek Józef Piłsudski – bohater naszej niepodległości i opiekun Piotr Zajęcki i Grzegorz Nykiś.

Martyna Lalik z  Zespołu Szkół Przedszkolnych z oddziałami gimnazjalnymi w Twardorzeczce za pracę Legenda człowieka , który dla Polski walczył ze wszystkimi zaborcami i był przez nich prześladowany o opiekun – opiekun Lidia Caputa-Jurasz.

II miejsce:

Julia Wola ze Szkoły Podstawowej nr 6 w Sosnowcu z oddziałami gimnazjalnymi za pracę Działalność Józefa Piłsudskiego – opiekun Ewa Imiolczyk.

III miejsce:

Łukasz Szeliga ze Szkoły Podstawowej nr 1 Cieszynie z oddziałami gimnazjalnymi za pracę: pracę: Marszałek Józef Piłsudski – bohater naszej niepodległości - opiekun Ryszard Milewski

Wyróżnienia w kategorii szkół gimnazjalnych otrzymują:

 1. Artur Rabczak Artur ze Szkoła Podstawowa   z oddziałami gimnazjalnymi im. Jana Pawła II w Pisarzowicach za pracę Moja historia - Józef Piłsudski – opiekun n -Agnieszka Kania.

 2. Amelia Górna  ze Szkoły Podstawowej im B Chrobrego z oddziałami gimnazjalnymi w Rybarzowicach za pracę: Wybrane wydarzenia z życia Marszałka Józefa Piłsudskiego – opiekun Krzysztof Pietyra 

Laureaci konkursu – szkoły  ponadgimnazjalne:

I miejsce:

Julia Dwornik z I Liceum Ogólnokształcącego im Mikołaja Kopernika w Bielsku-Białej za pracę: Marszałek Józef Piłsudski – bohater naszej niepodległości - opiekun Anna Bączek.

 II. miejsce:

Wiktoria Berdysz Liceum Mistrzostwa Sportowego REKORD w Bielsku-Białej za pracę: Marszałek Józef Piłsudski – bohater naszej niepodległości – opiekun Krzysztof Rączka

III miejsce ex aequo zajęli:

Joanna Misiura z I Liceum Ogólnokształcącego im Mikołaja Kopernika w Bielsku-Białej za pracę: Życie prywatne Józefa  Piłsudskiego – opiekun Liliana Gardaś

Magdalena Markiel z I Liceum Ogólnokształcącego im Mikołaja Kopernika w Bielsku-Białej za pracę: Józef Piłsudski i Legioniści opiekun  Liliana Gardaś.

Wyróżnienia w kategorii szkół ponadgimnazjalnych otrzymują:

 1. Karolina Majdak z I Liceum Ogólnokształcącego w Żywcu za pracę: Marszałek Józef Piłsudski – ojciec niepodległości - opiekun Andrzej Ryczkiewicz.

 2. Damian Gawlas z Zespołu Szkół Technicznych im Gwidona Langera w Cieszynie za pracę Marszałek Józef Piłsudski- opiekun Joanna Holisz-Januszek. 

Jednocześnie informujemy, że uroczystość  wręczenia nagród dla laureatów i autorów prac wyróżnionych odbędzie się w dniu 16 lutego 2018 r. w Sali Kolumnowej Gmachu Sląskiego Urzędu Wojewódzkiego w Katowicach,  przy ul. Ligonia 46, o godz. 12.00

 koordynator konkursu Urszula Rukasz

 

Uroczystość poświęcenia pamiątkowej tablicy, ufundowanej z okazji 75 rocznicy przemianowania ZWZ w AK.

 

W dniu 23 lutego 2017 r. odbyła się uroczystość poświęcenia tablicy pamiątkowej ufundowanej z okazji 75 rocznicy przemianowania Związku Walki Zbrojnej w Armię Krajową. Tablica została posadowiona na terenie Parafii Wojskowej, w Kościele pw. Bożego Miłosierdzia w Bielsku-Białej na ul. Leszczyńskiej. Uroczystość zorganizowały: Światowy Związek Żołnierzy Armii Krajowej Oddział w Bielsku-Białej, Stowarzyszenie Pamięci Armii Krajowej w Bielsku Białej oraz Fundacja „Wiarus”, która to ufundowała tablicę.

Wojewódzkie uroczystości Dnia Pamięci Żołnierzy Wyklętych w Katowicach

W dniu 24 lutego 2017 r. w kościele Niepokalanego Poczęcia NMP, przy placu ks. Emila Szramka w Katowicach odbyła się uroczystość z okazji Narodowego Dnia Pamięci Żołnierzy Wyklętych. Zgodnie z programem uroczystość rozpoczęła się koncertem pieśni patriotycznych w wykonaniu Reprezentacyjnego Zespołu Artystycznego Wojska Polskiego, a następnie odbyły się: msza święta w intencji żołnierzy podziemia niepodległościowego oraz apel pamięci i salwa honorowa.

Organizatorami uroczystości byli Marszałek Województwa Śląskiego Wojciech Saługa, Wojewoda Śląski Jarosław Wieczorek oraz Prezydent Miasta Katowic Marcin Krupa.W uroczystości wzięli udział zaproszeni goście, przedstawiciele społeczności miasta Katowic, kombatanci, młodzież szkolna i ich opiekunowie.

Uroczystości rocznicowe

W dniu 14 lutego 2017 r. w 75 rocznicę przemianowania ZWZ w AK,  w Sali Marmurowej Urzędu Wojewódzkiego w Katowicach nasze Stowarzyszenie wspólnie ze Światowym Związkiem Żołnierzy Armii Krajowej Zarządem Okręgu Śląskiego w Katowicach oraz RODN WOM w Bielsku-Białej zorganizowało uroczystość wręczenia nagród laureatom VI edycji Wojewódzkiego Konkursu Historycznego „Polskie Państwo Podziemne 1939-1945”. Na uroczystość przybyli patroni konkursu lub ich przedstawicie, zaproszeni goście, laureaci i ich opiekunowie.
Spośród patronów konkursu osobiście uczestniczyli: poseł na Sejm RP Jacek Falfus, Śląski Kurator Oświaty Urszula Bauer, dyrektor IPN Oddziału w Katowicach Andrzej Sznajder. Marszałka Województwa Śląskiego Wojciecha Saługę reprezentowała, Katarzyna Kuczyńska-Budka – Dyrektor Gabinetu Marszałka, Wojewodę Śląskiego Jarosława Wieczorka reprezentował Wicewojewoda Śląski Jan Chrząszcz. Wśród zaproszonych gości obecni był kombatanci Armii Krajowej: kpt. Mieczysław Gronek, kpt. Mieczysław Piszczek.
Na wstępie uroczystości, przypominając okoliczności powołania Armii Krajowej, uczczono minutą ciszy poległych, zmarłych i żyjących żołnierzy Armii Krajowej.

Wręczono nagrody konkursu

 

 

 

 

Ogłaszamy wyniki

VI edycji Wojewódzkiego Konkursu Historycznego

Polskie Państwo Podziemne 1939-1945 r.

„Losy wybranych przedstawicieli pionu cywilnego

Polskiego Państwa Podziemnego"

W dniu 14 lutego 2017 r. przypadnie 75 rocznica przekształcenia Związku Walki Zbrojnej w Armię Krajową. Dla godnego uczczenia tej rocznicy ogłosiliśmy już 1 października 2016 r. VI edycję Wojewódzkiego Konkursu Historycznego Polskie Państwo Podziemne 1939-1945 r. „Losy wybranych przedstawicieli pionu cywilnego Polskiego Państwa Podziemnego". 

Organizatorami konkursu obok naszego Stowarzyszenia Pamięci Armii Krajowej jest Światowy Związek Żołnierzy Armii Krajowej - Zarząd Okręgu Śląskiego w Katowicach oraz Regionalny Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli "WOM" w Bielsku-Białej.

Patronat nad konkursem przyjęli: Poseł RP Jacek Falfus, Wojewoda Śląski Jarosław Wieczorek, Marszałek Województwa Śląskiego Wojciech Saługa, Śląski Kurator Oświaty Urszula Bauer oraz Dyrektor IPN Oddziału w Katowicach Andrzej Sznajder. Konkurs adresowany był do uczniów szkół gimnazjalnych i pondgimnazjalnych województwa śląskiego.

Celem konkursu było upowszechnienie wśród młodzieży wiedzy o Polskim Państwie Podziemnym i Armii Krajowej, pogłębianie zainteresowań historią najnowszą, kształtowanie postaw patriotycznych i obywatelskich oraz rozwijanie umiejętności wykorzystywania technologii informacyjnej jako środka przekazu.

Formą pracy konkursowej była prezentacja multimedialna. Zgodnie z regulaminem konkursu uczeń mógł samodzielnie dokonać wyboru przedstawiciela lub przedstawicieli pionu cywilnego Polskiego Państwa Podziemnego spośród władz Rządu Polskiego na Uchodźctwie, Delegatury Rządu na Kraj czy podległych jej jednostek organizacyjnych: wydziałów, departamentów, referatów i przedstawić jego (ich) losy.

Prace konkursowe nadesłano praktycznie ze wszystkich powiatów województwa śląskiego. Jury konkursowe oceniło prace, biorąc pod uwagę takie kryteria jak: zgodność z tematem, trafność i oryginalność przedstawienia tematu, zawartość merytoryczną, walory artystyczne prezentacji, dobór oraz wykorzystanie narzędzi informatycznych.

W kategorii szkół gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych wyłoniono laureatów oraz autorów prac wyróżnionych.

Laureaci konkursu – szkoły gimnazjalne:

I miejsce:

Konrad  Sowa z Gimnazjum nr 1 im. Tadeusza Kościuszki w Zawierciu, za pracę pt. „Płomień” - opiekun Marta Przybyła.

II miejsce:

Nikodem Buszko z Gimnazjum nr 13  z Oddziałami Dwujęzycznymi w Częstochowie, za pracę „Kazimierz Pużak” - opiekunowie Grzegorz Nykiś, Piotr Zajęcki.

III miejsce:

Paulina Imiołek z Gimnazjum Sportowego nr 24 im. Olimpijczyków Zagłębia Dąbrowskiego przy Zespole Szkół Ogólnokształcących nr 14 w Sosnowcu, za pracę „Losy wybranych przedstawicieli pionu cywilnego Polskiego Państwa Podziemnego” - opiekun Anna Zawadzka.

Nagrody wyróżnienia w kategorii szkół gimnazjalnych otrzymują:

Bartosz Polok z Gimnazjum nr 1 przy Zespole Szkół, im. Bogumiła Hoffa w Wiśle, za pracę „Cyryl Ratajski” - opiekun Romana Czech.

Aleksandra Gil z Gimnazjum im. Marii Konopnickiej w Sosnowcu, za pracę „Od Dziadka do Zielińskiego”- opiekun Ewa Słabowska-Imiolczyk.

Julia Zachariasz z Gimnazjum Sportowego nr 24 im. Olimpijczyków Zagłębia Dąbrowskiego, przy Zespole Szkół Ogólnokształcących nr 14 w Sosnowcu, za pracę „Losy wybranych przedstawicieli pionu cywilnego Polskiego Państwa Podziemnego” - opiekun Anna Zawadzka.

Laureaci konkursu - szkoły ponadgimnazjalne:

I miejsce:

Zofia Pietrzykowska z Liceum Katolickiego Towarzystwa Kulturalnego w Bielsku-Białej, za pracę: „Tajne Komplety. Tajna Organizacja Nauczycielska” - opiekun Jacek Talik.

II miejsce ex aequo zajęli:

Kamil Oleszkiewicz z Publicznego Liceum Towarzystwa Salezjańskiego przy Salezjańskim Zespole Szkół Publicznych im. św. Dominika Savio w Zabrzu, za pracę „Kazimierz Pużak” - opiekun Kinga Adamska-Olejniczak.

Wiktoria Berdys z Liceum Mistrzostwa Sportowego Rekord w Bielsku-Białej, za pracę „Losy wybranych przedstawicieli pionu cywilnego Polskiego Państwa Podziemnego. Jan Karski - Jan Kozielewski”- opiekun Krzysztof Rączka.

III. miejsce ex aequo zajęli:

Julia Jugowiec z Zespołu Szkół Gastronomiczno-Hotelarskich w Tarnowskich Górach, za pracę „Wincenty Spaltstein - przedstawiciel cywilnego państwa podziemnego” - opiekun Paweł Janicki.

Tymoteusz Januła-Gniadek z V Liceum Ogólnokształcącego w Bielsku-Białej, za pracę „Losy Adama Bienia – przedstawiciela pionu cywilnego Polskiego Państwa Podziemnego” - opiekun Jerzy Jędryka.

Wyróżnienia w kategorii szkół ponadgimnazjalnych otrzymują:

Lucyna Stec z I Liceum Ogólnokształcącego im. M. Kopernika w Żywcu, za pracę „Feliks Koczur” - opiekun Piotr Rypień.

Aleksandra Dębska z V liceum Ogólnokształcącego w Bielsku-Białej, za pracę „Irena Sendlerowa” - opiekun Jerzy Jędryka.

Cezary Kołodziejek z Technicznych Zakładów Naukowych im. gen. W. Sikorskiego w Częstochowie, za pracę „Czterech z Szesnastu” - opiekun Iwona Anioł-Płonka.

Jakub Krzus z Zespołu Szkół Mechaniczno-Elektrycznych w Żywcu, za pracę „Polskie Państwo Podziemne Losy wybranych przedstawicieli pionu cywilnego PPP” - opiekun Lucjan Sawicki.

 Uroczyste wręczenie nagród i dyplomów laureatom, autorom prac wyróżnionych oraz ich opiekunom odbędzie się w Sali Marmurowej Urzędu Wojewódzkiego w Katowicach. O dokładnej dacie i godzinie uroczystości wręczenia nagród poinformujemy dyrektorów szkół telefonicznie.

Dodatkowe informacje można uzyskać telefonicznie: 33/812 37 15 wew. 120.

                                                                                                                               Urszula Rukasz

 

 

Województwo Śląskie - logotyp

   

 

 35 rocznica ogłoszenia stanu wojennego w Polsce

W Regionalnym Ośrodku Doskonalenia Nauczycieli „WOM” w Bielsku-Białej odbyło się seminarium; "Stan wojenny w Polsce 1981-1983 z perspektywy 35 rocznicy od jego ogłoszenia adresowane do nauczycieli, uczniów zainteresowanych historią najnowszą oraz kombatantów.

Głównym punktem programu był wykład "Grudniowy wstał świt., nie wiedział nikt nic.." .Ryszarda Mozgoła - pracownika OBEN IPN w Katowicach . Uczestnicy mieli też okazję zobaczyć film "Czarne serca",  na temat pacyfikacji KWK "Wujek" w Katowicach.  

 

Przedłużamy termin przesyłania prac konkursowych!

 

Informujemy nauczycieli historii i uczniów szkół gimnazjalnych oraz ponadgimnazjalnych zainteresowanych udziałem w Wojewódzkim Konkursie Historycznym „Polskie Państwo Podziemne 1939-1945 r. „Losy wybranych przedstawicieli pionu cywilnego Polskiego Państwa Podziemnego" (w formule prezentacji multimedialnej),że w odpowiedzi na liczne prośby i sugestie organizatorzy przedłużyliśmy  termin przesłania prac konkursowych do dnia 10.01.2017 r.

Rozstrzygnięcie konkursu i uroczyste wręczenie nagród laureatom nastąpi w dniu 14 lutego 2017 r., tj. w 75 rocznicę przekształcenia Związku Walki Zbrojnej w Armię Krajową.

Osobą odpowiedzialną za organizację konkursu w RODN „WOM” w Bielsku-Białej jest Urszula Rukasz – tel.(33) 812 37 15 , wew. 120, e-mail: urukasz@wombb.edu.pl

Zapraszamy do zapoznania się z regulaminem konkursu:

 

REGULAMIN

Wojewódzkiego Konkursu Historycznego

POLSKIE PAŃSTWO PODZIEMNE

1939-1945
w prezentacji multimedialnej

 „Losy wybranych przedstawicieli pionu cywilnego Polskiego Państwa Podziemnego”

§ I

 ORGANIZATORZY

 1. Stowarzyszenie Pamięci Armii Krajowej w Bielsku-Białej.
 2. Światowy Związek Żołnierzy Armii Krajowej – Zarząd Okręgu Śląskiego w Katowicach
 3. Regionalny Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli „WOM” w Bielsku-Białej.

§ II

PATRONAT

 1. Poseł Rzeczypospolitej Polskiej – Jacek Falfus.
 2. Marszałek Województwa Śląskiego – Wojciech Saługa
 3. Wojewoda Śląski – Jarosław Wieczorek
 4. Śląski Kurator Oświaty – Urszula Bauer
 5. Dyrektor Instytutu Pamięci Narodowej Oddziału w Katowicach – Andrzej Sznajder. 

§ III

UCZESTNICY

 1. Konkurs jest adresowany do uczniów gimnazjów i szkół ponadgimnazjalnych województwa śląskiego.
 2. Udział uczniów w konkursie jest bezpłatny i dobrowolny.

§ IV

CELE KONKURSU

 1. Upowszechnienie wiedzy o Polskim Państwie Podziemnym i Armii Krajowej.
 2. Rozbudzenie i rozwijanie zainteresowania młodzieży historią najnowszą.
 3. Kształtowanie postaw patriotycznych i obywatelskich.
 4. Zachęcanie uczniów do większej aktywności oraz rozwijania zainteresowań i uzdolnień.
 5. Rozwijanie umiejętności korzystania z różnych źródeł informacji.
 6. Zdobycie umiejętności wykorzystywania technologii informacyjnej jako środka  przekazu.
 7. Tworzenie możliwości do współzawodnictwa uczniów szkół gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych

§ V

FORMA KONKURSU

 1. Wykonanie prezentacji multimedialnej.

§ VI

ZASADY TWORZENIA PREZENTACJI MULTIMEDIALNYCH

 1. Uczeń wykonuje prezentację samodzielnie.
 2. Praca konkursowa może być przygotowana w dowolnym programie do tworzenia prezentacji multimedialnych, przy czym wymagane jest zapisanie jej na płycie CD/DVD w formacie zgodnym z programem PowerPoint (Microsoft Office), Impress (OpenOffice) lub innym możliwym do uruchomienia za pomocą przeglądarki internetowej.
 3. Prezentacja może zawierać do 20 slajdów, a w przypadku automatycznego odtwarzania czas projekcji nie może przekroczyć 15 minut.
 4. Dopuszcza się wykorzystanie gotowych zdjęć, filmów, grafik, dźwięków, tekstów itp., jednak należy w prezentacji podać wykorzystane źródła.
 5. Do konkursu można zgłosić prezentację, która nie brała udziału w żadnym innym konkursie.
 6. Uczeń może samodzielnie dokonać wyboru przedstawiciela (przedstawicieli) pionu cywilnego Polskiego Państwa Podziemnego i przedstawić jego (ich) losy. Może dokonać wyboru spośród władz Rzeczpospolitej Polskiej na Uchodźstwie, Delegatury Rządu na Kraj, jak również jednostek organizacyjnych Biura Delegata Rządu na Kraj: wydziałów, departamentów referatów a także jednostek terenowych.

§ VII 

TERMIN I SPOSÓB NADSYŁANIA PRAC

Termin dostarczenia prac upływa 21 grudnia 2016 r. (środa).  Najpóźniej w tym dniu prace konkursowe muszą znaleźć się w siedzibie RODN „WOM” w Bielsku-Białej (Uwaga: nie decyduje data stempla pocztowego).

Prezentację zapisaną na płycie CD/DVD, opatrzoną imieniem i nazwiskiem autora, należy przesłać pocztą (listem poleconym) lub dostarczyć osobiście w zaklejonej kopercie na adres:

Regionalny Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli „WOM” w Bielsku-Białej

ul. Legionów 25

 43-300 Bielsko-Biała
z dopiskiem „POLSKIE PAŃSTWO PODZIEMNE”

Do prezentacji należy dołączyć kwestionariusz zgłoszeniowy (wg załączonego wzoru).

Do konkursu przyjmuje się maksymalnie 3 prezentacje uczniów danej szkoły.

Osobą odpowiedzialną za organizację konkursu w RODN „WOM” w Bielsku-Białej jest Urszula Rukasz – tel. (33) 812 37 15 , wew. 120, e-mail: urukasz@wombb.edu.pl

 

§ VIII

OCENA PRAC

1. Prezentacje będą oceniane w dwóch kategoriach wiekowych:

 1. gimnazja,
 2. szkoły ponadgimnazjalne.

2. Prezentacje oceni jury powołane przez organizatorów konkursu.

3. W ocenie będą brane pod uwagę następujące kryteria:

 1. zgodność z tematem,
 2. trafność i oryginalność przedstawienia tematu,
 3. zawartość merytoryczna,
 4. walory artystyczne prezentacji,
 5. dobór i wykorzystanie narzędzi informatycznych (możliwości programu).

4.  Decyzje jury są ostateczne.

5. Ogłoszenie wyników nastąpi na stronie internetowej RODN „WOM” w Bielsku-Białej www.wombb.edu.pl w dniu 20.01.2017 r. wraz z informacją o terminie  i miejscu uroczystego wręczenia nagród.

§ IX

NAGRODY

 1. Nagrody rzeczowe i książkowe zostały ufundowane przez organizatorów i sponsorów:
 1. indywidualne: sprzęt elektroniczny i multimedialny,
 2. dla szkół: pakiety książek, gry dydaktyczne, plansze historyczne.

§ X

UWAGI KOŃCOWE

 1. Nadesłane prace konkursowe nie będą zwracane i przechodzą na własność organizatora konkursu.
 2. Organizator zastrzega sobie prawo do publikowania i prezentacji prac konkursowych
  (w całości lub we fragmentach) bez wypłacania honorariów autorskich.
 3. Uczestnicy wyrażają zgodę na przetwarzanie i publikowanie dostarczonych danych osobowych.
 4. Nadesłanie prac konkursowych jest równoważne z przyjęciem warunków regulaminu i oświadczeniem, że prace zgłoszone na konkurs zostały wykonane osobiście z zachowaniem wszelkich praw autorskich osób trzecich.

Uwaga kombatanci i członkowie SPAK, nauczyciele historii, wiedzy o społeczeństwie, języka polskiego, wychowawcy, pedagodzy szkolni, młodzież oraz wszyscy zainteresowani historią najnowszą.

Zapraszamy na seminarium: Polskie Państwo Podziemne 1939-1945 r. - ocena z perspektywy 77 rocznicy od jego powołania.

 Seminarium odbędzie się w siedzibie Regionalnego Ośrodka Doskonalenia Nauczycieli "WOM" w Bielsku-Białej przy ul. Legionów 25, w dniu 4 października 2016 r. (wtorek), sala nr 203, II piętro, od godz. 13.00 do 15.00.  

W programie:  

 1. Polskie Państwo Podziemne 1939-1945 r. - Tomasz Gonet - Oddziałowe Biuro Edukacji Narodowej IPN w Katowicach.
 2. Czy upowszechnianie i pogłębianie wiedzy na temat wybitnych przedstawicieli Polskiego Państwa Podziemnego oraz żołnierzy i dowódców AK, może być skutecznym sposobem wychowania do wartości? – dyskusja.
 3. Regulaminu VI edycji Wojewódzkiego Konkursu Historycznego - Polskie Państwo Podziemne 1939-1945 r. (w formule prezentacji multimedialnej), Losy wybranych przedstawicieli pionu cywilnego Polskiego Państwa Podziemnego - Urszula Rukasz

Zgłoszenia zainteresowanych  przyjmujemy telefonicznie: 33 8123715, w. 120 lub na adres e mail: urukasz@wombb.edu.pl do dnia 3 października 2016 r.  

 

Wręczono nagrody laureatom konkursu

„Znane i mniej znane akcje organizacji zbrojnych AK"

W Sali Marmurowej Śląskiego Urzędu Wojewódzkiego w Katowicach w dniu 4 marca 2016 r. odbyła się uroczystość wręczenia nagród laureatom V edycji Wojewódzkiego Konkursu Historycznego Polskie Państwo Podziemne 1939–1945. Znane i mniej znane akcje organizacji zbrojnych AK".

Na uroczystość przybyli przedstawiciele organizatorów, patronów konkursu, zaproszeni goście, kombatanci AK - przedstawiciele Zarządów Oddziału i Okręgu Światowego Związku Żołnierzy Amii Krajowej w Katowicach.

Spośród grona patronów był obecny poseł RP Jacek Falfus, wicewojewoda śląski Jan Chrząszcz, dyrektor Oddziału IPN w Katowicach dr Andrzej Sznajder. Urząd Marszałkowski reprezentował: Robert Suwała zastępca dyrektora Wydziału Edukacji i Nauki. Kuratorium Oświaty w Katowicach - starszy wizytator ds. obronnych Wacław Wójcik.

W uroczystości uczestniczyli również: długoletni były prezes Zarządu Okręgu w Katowicach ppłk Marian Piotrowicz „Kometa", prezes ŚZŻAK Zarządu Okręgu w Katowicach Janusz Kwapisz i wiceprezes mjr Henryk Czerwiński.

Zaproszonych gości powitał dyrektor Regionalnego Ośrodka Doskonalenia Nauczycieli w Bielsku-Białej Władysław Mąsior. Następnie głos zabrał prezes Stowarzyszenia Pamięci Armii Krajowej w Bielsku-Białej Hieronim Bajor, który w swym wystąpieniu przypomniał, że „Młodzież jest przyszłością narodu i gwarantem jego trwania. Troska o wychowanie młodzieży w duchu patriotyzmu i obywatelskiego zaangażowania na rzecz Ojczyzny powinna przyświecać współczesnym".

Wyniki konkursu przedstawiła Urszula Rukasz. Przypomniała obecnym, że konkurs został ogłoszony w związku z 76. rocznicą obchodów Polskiego Państwa Podziemnego, a jego formą była prezentacja multimedialna.

Jury konkursowe oceniło prace pod kątem zgodności z tematem, trafności i oryginalności, wartości merytorycznej, walorów artystycznych oraz doboru i umiejętności wykorzystania narzędzi informatycznych. Szczególnie doceniono umiejętność laureatów wyszukania regionalnych, często mniej znanych bohaterów AK i przedstawienia ich udziału w organizowanych akcjach.

Ogółem w kategorii szkół gimnazjalnych przyznano trzy nagrody główne i dwa wyróżnienia, a w kategorii szkół ponadgimnazjalnych trzy nagrody główne.

Pierwsze miejsce w kategorii szkół gimnazjalnych otrzymała uczennica Zofia Pietrzykowska z Gimnazjum Katolickiego Towarzystwa Kulturalnego w Bielsku-Białej za pracę „Znane i zapomniane akcje AK". W kategorii szkół ponadgimnazjalnych pierwsze miejsce otrzymał Twardysko Marcin z Zespołu Szkół Budowlano-Drzewnych z Żywca, za pracę "Armia Krajowa - rejon Węgierska Górka".

Organizatorzy zaprezentowali fragmenty nagrodzonych prac, a następnie przedstawiciele patronów konkursu i organizatorów wręczyli laureatom, autorom prac wyróżnionych i ich opiekunom dyplomy i nagrody, które ufundował: Śląski Urząd Marszałkowski, Urząd Wojewódzki w Katowicach oraz IPN/Oddział w Katowicach.

Na zakończenie uroczystości głos zabrał wicewojewoda śląski Jan Chrząszcz, który gratulując laureatom nagród i dziękując organizatorom konkursu za propagowanie postaw patriotycznych wśród młodzieży przypomniał, że „Historia Polskiego Państwa Podziemnego to historia wielu młodych ludzi, którzy ponad 70 lat temu, podobnie jak laureaci tego konkursu, mieli naście lat i swoje marzenia, snuli plany... Tym największym marzeniem była Polska"

 

 Finał konkursu w Katowicach

 

 

Finał konkursu w Katowicach

 

 

 

 

Finał konkursu w Katowicach

 

 

 

 

 1.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Dlaczego powinniśmy upowszechniać zasługi Witolda Pileckiego?

W dniu 9 lutego 2016 r. w siedzibie Regionalnego Ośrodka Doskonalenia  Nauczycieli odbył się wykład Moniki Bortlik-Dźwierzyńskiej – pracownika Oddziałowego Biura Edukacji Publicznej Instytutu Pamięci Narodowej w Katowicach, nt. Witold Pilecki – bohater niezłomny.

PileckiWykład ten adresowany był głównie do nauczycieli i uczniów szkół gimnazjalnych oraz ponadgimnazjalnych, zainteresowanych historią najnowszą. Wystąpienie ilustrowane było prezentacją wystawy (w wersji elektronicznej) „Rotmistrz Witold Pilecki 1901–1948".

Sama wystawa przygotowana została przez Oddziałowe Biuro Edukacji Publicznej IPN w Warszawie i złożona jest z 30 paneli. Scenariusz wystawy opracował Jacek Pawłowicz – kierownik Referatu Edukacji Historycznej w warszawskim oddziale IPN we współpracy z Zofią Pilecką-Optułowicz i Andrzejem Pileckim – dziećmi Witolda Pileckiego.

Autorka wystąpienia na wstępie podkreśliła, że Witold Pilecki to żołnierz niezłomny - jeden z największych bohaterów najnowszej historii Polski. Był on żołnierzem wojny o niepodległość Polski 1920 roku i wojny obronnej z września 1939 r., harcerzem, ułanem, konspiratorem, więźniem kacetu, powstańcem. W życiu społecznym był także mężem i ojcem, rolnikiem-ziemianinem, głęboko wierzącym katolikiem, a wreszcie poetą i malarzem.

Witold Pilecki był jedynym człowiekiem, który na ochotnika podjął się misji przeniknięcia do niemieckiego obozu koncentracyjnego. W dniu 19 września 1940 roku dał się „złapać" i dobrowolnie trafił do obozu zagłady, gdzie podawał się za Tomasza Serafińskiego. Jako więzień nr 4859 powołał w obozie Związek Organizacji Wojskowej i opracował pierwsze raporty o ludobójstwie w Auschwitz-Birkenau (tzw. raporty Pileckiego). Za pośrednictwem Naczelnego Wodza w Londynie informacje Pileckiego dotarły do rządów USA i Wielkiej Brytanii i dzięki niemu świat dowiedział się o okrucieństwie hitlerowskich obozów oraz rozmiarach niemieckiego ludobójstwa.

Z obozu udało mu się uciec trzy lata później, tj. nocą z 26 na 27 kwietnia 1943 roku. Przy pomocy AK dostał się do Warszawy, gdzie następnie walczył w Powstaniu Warszawskim 1944 r. Po kapitulacji powstania dostał się do niewoli, do obozu w Murnau w Oflagu VIIA 32-13b, jako dowódca 2 kompanii I batalionu Zgrupowania „Chrobry II".

Po wyzwoleniu obozu Pilecki został żołnierzem II Korpusu Polskiego we Włoszech i stamtąd, po rozmowie z generałem Władysławem Andersem w dniu 8 grudnia 1945 roku, jako Roman Jezierski powrócił do kraju, żeby kontynuować pracę konspiracyjną w strukturach organizacji „NIE".

W dniu 8 maja 1947 roku, został aresztowany pod zarzutem zdrady i szpiegostwa i osadzony w gmachu przy ul. Koszykowej. W dniu 9 maja 1947 roku został przekazany do dyspozycji Wydziału Śledczego w X Departamencie i osadzony w całkowitej izolacji, w okrytym ponurą sławą X pawilonie więzienia mokotowskiego przy ul. Rakowieckiej.

Od 3 marca 1948 r. Rejonowy Sąd Wojskowy w Warszawie prowadził rozprawę przeciwko tzw. „Grupie Witolda" i siedmiu jego współpracownikom aresztowanym w tym samym dniu. Wyrokiem sądu Witold Pilecki został skazany przez powojenne władze komunistyczne na karę śmierci. Po usłyszeniu wyroku zdążył powiedzieć znamienne słowa: „Ja już żyć nie mogę... mnie wykończono. Oświęcim – to była igraszka".

pil-3

Wyrok wykonano dnia 25 maja 1948 roku w więzieniu mokotowskim na Rakowieckiej, przez strzał w tył głowy. Wykonawcą wyroku był Piotr Śmietański zwany Katem z Mokotowa. Chociaż miejsce pochówku Pileckiego pozostaje nadal nieznane, to prawdopodobnie został pochowany na tzw. „Łączce" w miejscu, w którym od połowy 1948 r. chowane były potajemnie ciała więźniów więzienia mokotowskiego na Cmentarzu Cywilnym – Powązki, graniczącym wspólnym murem z dawnym Cmentarzem Wojskowym.

Witold Pilecki stał się więc ofiarą komunistycznego bestialstwa i mordu sądowego. Sprawcom tej zbrodni przyświecał cel, aby skazać zarówno jego jak i tysiące żołnierzy niezłomnych, sprzeciwiających się sowietyzacji kraju na wieczne zapomnienie. Jednak po latach historia zadrwiła z planów i zamysłów UB-ckich oprawców.

W dniu 1 października 1990 roku siedmioosobowy skład Izby Wojskowej Sądu Najwyższego, pod przewodnictwem płk Stanisława Kosmala, po przeprowadzeniu rozprawy rewizyjnej, ogłosił wyrok uniewinniający Witolda Pileckiego i pozostałych oskarżonych w sprawie.

W 1995 roku Witold Pilecki został odznaczony pośmiertnie Krzyżem Komandorskim Orderu Odrodzenia Polski. W 2002 r. przeciwko prokuratorowi Czesławowi Łapińskiemu, oskarżającemu w procesie Rotmistrza, prokurator IPN wniósł akt oskarżenia, do wydania wyroku jednak nie doszło, ponieważ oskarżony zmarł w 2004 roku.

W dniu 30 lipca 2006 r. podczas obchodów 62. rocznicy wybuchu Powstania Warszawskiego, Witold Pilecki został pośmiertnie odznaczony Orderem Orła Białego. W 2013 r. został awansowany do stopnia pułkownika.

pil-2

Obecnie na temat pułkownika Witolda Pileckiego napisano wiele książek, artykułów i opracowań. Podjęto też wiele akcji społecznych, m. in. Fundacja Paradis Judaeorum zainicjowała międzynarodową akcję społeczną Przypomnijmy o Rotmistrzu (Let's Reminisce About Witold Pilecki). Celem tej inicjatywy obywatelskiej jest: upowszechnienie „Raportu Witolda" z 1945 r., lobbing na rzecz superprodukcji filmowej opowiadającej o losach Ochotnika do Auschwitz oraz ustanowienie 25 maja Europejskim Dniem Bohaterów Walki z Totalitaryzmem.

Witold Pilecki to niezwykły bohater, który jest wzorem dla Polaków oraz idolem dla młodzieży. Cechowało go przede wszystkim humanistyczne odniesienie do drugiego człowieka, bohaterstwo oraz zaangażowanie dla Ojczyzny.

Dziś, kiedy patriotyzm oraz postawy społecznej solidarności zdają się stawać coraz mniej popularne, przywracanie pamięci o takich ludziach jak Rotmistrz Pilecki, nabiera wyjątkowego znaczenia. Jego dokonania powinny być upowszechniane przez wszystkie instytucje edukacyjne, bowiem są świadectwem nadzwyczajnego poświęcenia dla Kraju i pozwalają uświadomić młodzieży, jak jak wielką wartością jest wolność, skoro człowiek w jej imię gotów jest ponosić tak wielkie jak Rotmistrz Pilecki ofiary.

Urszula Rukasz

 

Zapraszamy na wykład "Witold Pilecki – bohater niezłomny"

Zapraszamy na wykład „Witold Pilecki - bohater niezłomny", Pani Moniki Bortlik-Dźwierzyńskiej – pracownika Oddziałowego Biura Edukacji Publicznej IPN w Katowicach, który odbędzie się w dniu 9 lutego 2016 r., w siedzibie RODN „WOM" w Bielsku-Białej przy ul. Legionów 25, sala 203 (II piętro), od godz. 14.00 do 15.30

Uczestnicy poznają historię Rotmistrza Witolda Pileckiego, który całym swoim życiem potwierdził, że nie istnieją granice ludzkiej odwagi i poświęcenia. Witold Pilecki to heroiczny przykład oporu wobec Niemców i bolszewików. Był on świadkiem i ofiarą zbrodni obu złowrogich systemów totalitarnych: komunizmu i nazizmu.

Tragicznym paradoksem jest to, że jako jeden z największych patriotów okresu wojny został oskarżony o zdradę, okrzyknięty sprzedawczykiem oraz z zimną krwią zamordowany w majestacie prawa 25 maja 1948 r.

Brytyjski historyk profesor Michael Foot w swojej książce Six Faces of Courage, zaliczył go do grona sześciu najodważniejszych ludzi ruchu oporu podczas II wojny światowej.

                                                                                                                                                                                                                            Urszula Rukasz

V edycja konkursu Polskie Państwo Podziemne 1939-1945 za nami

Przypominamy, że w związku z kolejną minioną już 76. rocznicą obchodów powstania Polskiego Państwa Podziemnego nasze Stowarzyszenie  wraz ze Światowym Związkiem Żołnierzy Armii Krajowej Zarządem Okręgu Śląskiego w Katowicach Regionalnym Ośrodkiem Doskonalenia Nauczycieli "WOM" w Bielsku-Białej ogłosił V edycję Wojewódzkiego Konkursu Historycznego Polskie Państwo Podziemne 1939-1945 w formule prezentacji multimedialnej.

Tematem przewodnim V edycji konkursu były: Znane i mniej znane akcje organizacji zbrojnych AK.

flagaZgodnie z regulaminem konkursu uczestnicy mogli samodzielnie dokonać wyboru organizacji zbrojnej, grupy szturmowej, oddziału działającego w ramach AK w swoim regionie zamieszkania lub działającego na dowolnym obszarze okupowanej Polski. Mogli też ograniczyć się do wybranej przez siebie jednej akcji zbrojnej, spośród takich form działania AK jak: sabotaż, dywersja, wywiad, propaganda lub inne.

Prace konkursowe nadesłano ze wszystkich powiatów województwa śląskiego. Poziom tych prac był zróżnicowany.

Jury konkursowe oceniło prace biorąc pod uwagę takie kryteria jak: zgodność z tematem, trafność i oryginalność przedstawienia tematu, zawartość merytoryczną, walory artystyczne prezentacji, dobór oraz wykorzystanie narzędzi informatycznych.

Największym uznaniem cieszyły się te prace, które były przygotowane samodzielnie. Wielu uczestników konkursu sięgnęło do historii własnego regionu, przedstawiając lokalnych bohaterów oraz ich wojenne losy.

Autorzy nagrodzonych prac dokumentowali swe relacje archiwalnym tekstem źródłowym, zamieszczali fragmenty filmów (często własnych) i samodzielnie przeprowadzonych wywiadów ze świadkami historii.

Część z tych prac ma wartość historyczną, bowiem przedstawieni w nich żołnierze AK są już w bardzo podeszłym wieku. Zarejestrowane wypowiedzi są często ostatnią wykorzystaną szansą pozyskania relacji autentycznych świadków wydarzeń.

Poniżej przedstawiamy listę laureatów konkursu i autorów prac wyróżnionych w kategorii szkół gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych.

Szkoły gimnazjalne:

I miejsce (70 pkt)

Pietrzykowska Zosia z Gimnazjum Katolickiego Towarzystwa Kulturalnego w Bielsku-Białej, ul. Krasińskiego 17, opiekun - Sonia Łęczek-Kajstura. Tytuł pracy „Znane i zapomniane akcje AK".

II miejsce (67 pkt)

Świder Karolina z Gimnazjum im. Jana Pawła II w Kozach, ul. Szkolna 20, opiekun - Wojciech Małysz. Tytuł pracy „Bielszczanin Tadeusz Wronowski w akcji Milke".

III miejsce (60 pkt)

Mikulski Szymon z Gimnazjum im. Jana Pawła II w Kozach, ul. Szkolna 20, opiekun – Wojciech Małysz. Tytuł pracy „Udział Aleksandra Kunickiego w zamachu na Franza Kutscherę".

W kategorii szkół gimnazjalnych autorami prac wyróżnionych są;

1. Żabińska Aleksandra z gimnazjum nr 16 im. M Konopnickiej w Sosnowcu, ul. Legionów 21, opiekun – Elżbieta Rudzka. Tytuł pracy „Znane i mniej znane akcje organizacji zbrojnych AK".

2. Zemczak Przemysław z Gimnazjum im. Jana Pawła II w Kozach, ul. Szkolna 20, opiekun - Wojciech Małysz. Tytuł pracy „Działalność Oddziału Partyzanckiego >Wędrowiec< na terenie Śląska Cieszyńskiego".

Szkoły ponadgimnazjalne:

I miejsce (70 pkt)

Twardysko Marcin z Zespołu Szkół Budowlano-Drzewnych z Żywca, ul. Szkolna 2, opiekun - Joanna Ostrowska. Tytuł pracy „Armia Krajowa - rejon Węgierska Górka".

II miejsce (65 pkt)

Dębska Aleksandra z V Liceum Ogólnokształcącego w Bielsku-Białej, ul. Lompy 10, opiekun - Jerzy Jędryka. Tytuł pracy „Piękna Helena, czyli krwawa Julka. Historia pięknej łączniczki".

III miejsce (60 pkt)

Kajor Patrycja z I Liceum Ogólnokształcącego w Żywcu, ul. Słowackiego 2, opiekun - Piotr Rypień. Tytuł pracy „Zielone szlaki tajemnicą szyte. Wojenne życie Jana Wojciucha".

Informujemy laureatów i autorów prac wyróżnionych oraz ich opiekunów, że tradycyjnie już nagrody wręczone będą w Sali Marmurowej Urzędu Wojewódzkiego w Katowicach. O terminie uroczystości wręczenia nagród powiadomimy dyrektorów szkół telefonicznie.

Urszula Rukasz

 

Tragedia Górnośląska 1945

W RODN „WOM" w Bielsku-Białej w dniu 27 kwietnia 2015 r. odbyło się seminarium Tragedia Górnośląska 1945 r. Deportacje ludności Górnego Śląska do ZSRR r. Współorganizatorem seminarium było  Biuro Edukacji Publicznej Instytutu Pamięci Narodowej w Katowicach. Celem seminarium było przypomnienie wydarzeń związanych z krwawymi represjami wobec ludności Górnego Śląska w 1945 r.

Rok 2015 uchwałą Sejmiku Województwa Śląskiego IV/55/2/2014 z 29  września 2014 r. został ogłoszony Rokiem Pamięci Ofiar Tragedii Górnośląskiej 1945. Przed 70-ciu laty w końcowej fazie wojny oraz po jej zakończeniu ludność cywilna Górnego Śląska została poddana terrorowi, represjom i deportacjom. Wkraczająca na Śląsk Armia Czerwona dopuściła się licznych zbrodni. Dziesiątki tysięcy Górnoślązaków wywieziono do ZSRR, a kolejnych tysiące osadzono w obozach administrowanych przez armię sowiecką, jak i władze komunistyczne.

 

Wręczono nagrody laureatom IV edycji Wojewódzkiego Konkursu Historycznego

"Polskie Państwo Podziemne 1939-1945. Akcja 'Burza' i Powstanie Warszawskie"

W dniu 23 lutego 2015 r. od godz. 12.00 w Sali Marmurowej Urzędu Wojewódzkiego w Katowicach odbyła się uroczystość wręczenia nagród 12 laureatom i autorom prac wyróżnionych Wojewódzkiego Konkursu Historycznego „Akcja <Burza> i Powstanie Warszawskie".

Organizatorami konkursu było Stowarzyszenie Pamięci Armii Krajowej w Bielsku-Białej, Światowy Związek Żołnierzy Armii Krajowej Zarząd Okręgu Śląskiego w Katowicach oraz Regionalny Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli „WOM w Bielsku-Białej.

Na uroczystość przybyli honorowi patroni konkursu lub ich przedstawiciele oraz zaproszeni goście. Z grona patronów konkursu byli obecni: Jacek Falfus, Poseł na Sejm Rzeczypospolitej Polskiej oraz Stanisław Faber, Śląski Kurator Oświaty. Marszałka Województwa Śląskiego Wojciecha Saługę reprezentował dr Andrzej Krzystyniak Pełnomocnik ds. Współpracy ze Środowiskiem Kombatanckim, a Wojewodę Śląskiego Piotra Litwę, Wicewojewoda Piotr Spyra.

Ponadto na uroczystość przybyli: Ewa Baran, Dyrektor Edukacji i Nauki Urzędu Marszałkowskiego w Katowicach, płk Marian Piotrowicz „Kometa" były wieloletni prezes Światowego Związku Żołnierzy Armii Krajowej Zarządu Okręgu Śląskiego w Katowicach, insp. Marcin Waszczuk Komendant Główny Związku Strzeleckiego „Strzelec" oraz Katarzyna Wilk, Dyrektor Regionalnego Ośrodka Doskonalenia Nauczycieli w Częstochowie.

W uroczystościach wzięli także udział reprezentanci Zarządu Okręgu i Oddziału ŚZŻAK w Katowicach na czele z prezesem Janem Kwapiszem oraz wiceprezesem mjr. Henrykiem Czerwińskim.

Uroczystość otworzył Władysław Mąsior, Dyrektor Regionalnego Ośrodka Doskonalenia Nauczycieli „WOM" w Bielsku-Białej, który przedstawił idee konkurs oraz jego organizatorów i patronów.

 

 

Następnie Hieronim Bajor, prezes Stowarzyszenia Pamięci Armii Krajowej powitał zaproszonych gości, pedagogów i młodzież. Stwierdził on, że jednym z głównych celów statutowych stowarzyszenia jest krzewienie etosu Armii Krajowej i upowszechnianie wśród młodzieży wiedzy o zasługach Polskiego Państwa Podziemnego w walce o niepodległość i suwerenność Polski. To właśnie prowadzona od stycznia 1944 r. przez Oddziały Armii Krajowej Akcja , a następnie zainicjowane od 1 sierpnia 1944 r. Powstanie Warszawskie miało uchronić Polskę przed planowaną przez Stalina sowietyzacją naszego kraju, która postępowała w miarę wypierania okupacyjnych sił niemieckich przez Armię Czerwoną.

Hieronim Bajor przypomniał niepowodzenie tych wydarzeń i dramat największej w okupowanej Europie Armii Podziemnej, rozwiązanej 19 stycznia 1945 r. przez ostatniego jej komendanta Leopolda Okulickiego „Niedźwiadka". Przypomniał też powojenne losy żołnierzy AK, którzy zamiast medali i chwały byli tropieni przez NKWD i UB, aresztowani i skazywani na więzienie lub śmierć. Pogratulował laureatom wyników konkursu, apelując jednocześnie, aby młodzi Polacy wyciągnęli wnioski z doświadczeń historii i aby nie popełniali tych samych błędów.

W głównej części uroczystości konsultant Ośrodka Urszula Rukasz zapoznała zebranych z kryteriami oceny prac konkursowych. Zgodnie z regulaminem, wymaganą formą konkursu było wykonanie prezentacji multimedialnej w dowolnym programie, zapisanej na płycie CD/DVD. W prezentacji można było wykorzystać ilustracje zeskanowanych zdjęć z książek, gotowych zdjęć, filmów, grafiki, dźwięków czy tekstów, jednakże z podaniem źródła.

Do konkursu można było zgłosić prezentację, która nie brała udziału w żadnym innym konkursie. Uczeń mógł przedstawić konkretną postać, np. żołnierza AK ze swej miejscowości czy regionu, grupę ludzi, oddział, organizację działającą w ramach Akcji „Burza" lub Powstania Warszawskiego.

Nagrody wręczono laureatom w kolejności począwszy od pierwszych miejsc, a skończywszy na autorach prac wyróżnionych w kategorii szkół gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych.

Pierwsze miejsce w kategorii gimnazjów zajęła Zofia Pietrzykowska z Gimnazjum Katolickiego Towarzystwa Kulturalnego w Bielsku-Białej za pracę: Akcja i Powstanie Warszawskie (opiekun Grzegorz Laszczak).

W kategorii szkół ponadgimnazjalnych najlepszą prezentację przygotowała Alicja Trojan z I Liceum Ogólnokształcącego im. Stefanii Sempołowskiej w Tarnowskich Górach i otrzymała pierwsze miejsce za pracę: Generał Tadeusz Komorowski (opiekun Tomasz Tomaszewski). Należy zauważyć, że laureaci konkursu reprezentowali prawie wszystkie regiony województwa śląskiego od Górnego Śląska, Zagłębia, Podbeskidzia po Częstochowskie.

Wszystkie nagrody laureatom i autorom prac wyróżnionych ufundowali Wojewoda Śląski Piotr Litwa, Wicewojewoda Piotr Spyra, Marszałek Województwa Śląskiego Wojciech Saługa. Nie zapomnieliśmy również o opiekunach nagrodzonych uczniów, którzy otrzymali podziękowania, pomoce dydaktyczne oraz drobne gadżety ufundowane przez nasz Ośrodek oraz SPAK w Bielsku-Białej.

Niewątpliwą satysfakcją dla wszystkich laureatów było zaprezentowanie obecnym na sali patronom i zaproszonym gościom, fragmentów nagrodzonych prac na filmie zmontowanym w naszym Ośrodku. Uczestnicy mieli okazję wzajemnie się ocenić, porównać swoje prace, trafność tematyki oraz zastosowanych technik komputerowych w odniesieniu do oceny jury konkursowego.

Na podsumowanie uroczystości wręczenia nagród laureatom konkursu głos zabrali prawie wszyscy zaproszeni goście. Piotr Spyra Wicewojewoda Śląski podkreślił, że organizowany cyklicznie konkurs nie tylko pogłębia wiedzę historyczną młodzieży, ale kształtuje jej postawy patriotyczne i obywatelskie.

Stanisław Faber, Śląski Kurator Oświaty pogratulował laureatom i ich opiekunom wyników konkursu, apelując jednocześnie o udział w tegorocznych konkursach związanych z ważnymi rocznicami historycznymi i narodowymi.

Również dr Andrzej Krzystyniak zaapelował o udział młodzieży w obchodach Dnia Żołnierza Wyklętego oraz w obchodach Roku Pamięci Ofiar Tragedii Górnośląskiej 1945.

Z kolei Komendant Główny Związku Strzeleckiego „Strzelec" insp. Marcin Waszczuk zwrócił uwagę na wysoki poziom prac konkursowych laureatów.

Ppłk. Marian Piotrowicz swe wystąpienie rozpoczął i zakończył wierszem ppłk. Zbigniewa Kabata ps. „Bobo", który w 2014 r w wieku 90 lat zmarł na obczyźnie w Kanadzie; Nas nie stanie, lecz Ty nie zaginiesz, Pieśń Cię weźmie, legenda przechowa. Wichrem chwały w historię popłyniesz, Armio Krajowa.

Ppłk. Marian Piotrowicz stwierdził, że wobec odchodzenia na tzw. „wieczną wartę" byłych żołnierzy Armii Krajowej, w przyszłości kontynuację ich idei ma zapewnić powołane w 2008 r. Stowarzyszenie Pamięci Armii Krajowej. Podkreślił również zauważalną rolę Regionalnego  Ośrodka Doskonalenia Nauczycieli „WOM” w Bielsku-Białej w inspirowaniu nauczycieli do pogłębiania wiedzy uczniów z historii najnowszej i kształtowaniu postaw patriotycznych młodzieży.

Urszula Rukasz

 

 

 

 

 

 

 

.................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

 

Wyniki IV edycji Wojewódzkiego Konkursu Historycznego Polskie Państwo Podziemne 1939-1945.

Akcja „Burza" i Powstanie Warszawskie

Tradycyjnie już w dniu 27 września 2014 r., w związku z 75. rocznicą powołania Polskiego Państwa Podziemnego, z inicjatywy Stowarzyszenia Pamięci Armii Krajowej w Bielsku-Białej, Światowego Związku Żołnierzy Armii Krajowej Zarządu Okręgu Śląskiego w Katowicach oraz naszego Regionalnego Ośrodka Doskonalenia Nauczycieli WOM w Bielsku-Białej ogłosiliśmy Wojewódzki Konkurs Historyczny "Polskie Państwo Podziemne 1939-1945. Akcja >Burza< i Powstanie Warszawskie". Celem konkursu było pogłębienie wiedzy o bohaterach Akcji „Burza" i Powstania Warszawskiego w 70. rocznicę obchodów tych wydarzeń.

Konkurs adresowany był do młodzieży szkół gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych województwa śląskiego. Zgodnie z regulaminem konkursu uczestnicy nadesłali prace w formie prezentacji multimedialnej. Do konkursu można było zgłosić prezentacje, które nie brały udziału w żadnym innym konkursie, a uczeń mógł przedstawić konkretną postać, grupę ludzi, oddział lub organizację działającą w ramach Akcji „Burza" lub Powstania Warszawskiego.

Prace konkursowe nadesłano praktycznie ze wszystkich powiatów województwa śląskiego. Jury konkursowe wnikliwie oceniło prace, biorąc pod uwagę takie kryteria jak: zgodność z tematem, trafność i oryginalność przedstawienia tematu, zawartość merytoryczną, walory artystyczne prezentacji, dobór oraz wykorzystanie narzędzi informatycznych. W kategorii szkół gimnazjalnych jak i ponadgimnazjalnych wyłoniono laureatów oraz autorów prac wyróżnionych.

Laureaci konkursu – szkoły gimnazjalne:

I miejsce

Pietrzykowska Zofia z Gimnazjum Katolickiego Towarzystwa Kulturalnego w Bielsku-Białej za pracę: Akcja „Burza" i Powstanie Warszawskiej - opiekun Grzegorz Laszczak.

II miejsce

Dudek Stanisław z Gimnazjum Nr 13 z Oddziałami Dwujęzycznymi im. I. J. Paderewskiego w Częstochowie za pracę: Akcja „Burza" i jej bohater Aleksander Krzyżanowski - opiekunowie Grzegorz Nykiś i Piotr Zajęcki.

III. miejsce ex aequo zajęli:

Kukla Wiktoria z Gimnazjum nr 16 im. Marii Konopnickiej w Sosnowcu za pracę: Polskie Państwo Podziemne – opiekun Elżbieta Rudzka.

Kucharzewska Agata z Zespołu Szkół im. Jana Kochanowskiego we Wrzosowej za pracę: Warszawski Harcerz Listonosz - opiekun Anna Adamus-Lamch.

Nagrody wyróżnienia w kategorii szkół gimnazjalnych otrzymują:

Zemczak Przemysław z Gimnazjum im. Jana Pawła II w Kozach za pracę: Halina Jędrzejewska „Sławka"- sanitariuszka - opiekun Wojciech Małysz.

Brol Monika z Gimnazjum im. Jana Pawła II w Świerklańcu za pracę: Batalion „Zośka" - opiekun Monika Balczarek.

Laureaci konkursu - szkoły ponadgimnazjalne:

I miejsce

Trojan Alicja z I Liceum Ogólnokształcącego im. Stefanii Sempołowskiej w Tarnowskich Górach za pracę: Generał Tadeusz Komorowski - opiekun Tomasz Tomaszewski.

II. miejsce ex aequo zajęli:

Kabat Łukasz z V Liceum Ogólnokształcącego w Bielska-Białej za pracę: Wozy bojowe w Powstaniu Warszawskim - opiekun Jerzy Jędryka.

Gniadkowski Piotr z Zespołu Szkół Artystycznych i Akademickich „ALA" w Częstochowie za pracę: Zdobycie budynku PASTY - opiekun Przemysław Lenart.

III. miejsce ex aequo zajęli:

Kicińska Wiktoria z Zespołu Szkół Gastronomiczno-Hotelarskich w Tarnowskich Górach za pracę: Powstanie Warszawskie - Paweł Janicki.

Dębska Aleksandra z V Liceum Ogólnokształcącego w Bielsku-Białej za pracę: Warszawskie dzieci - opiekun Jerzy Jędryka.

Nagrodę wyróżnienia w kategorii szkół ponadgimnazjalnych otrzymuje:

Kania Monika z Zespołu Szkół Budowlano-Drzewnych im. AK w Żywcu za pracę: Polskie Państwo Podziemne - opiekunowie; Rafał Caputa, Joanna Ostrowska.

Informujemy, że uroczyste wręczenie nagród i dyplomów laureatom, autorom prac wyróżnionych oraz ich opiekunom odbędzie się w Sali Marmurowej Urzędu Wojewódzkiego w Katowicach po feriach zimowych. O dokładnej dacie i godzinie uroczystości wręczenia nagród poinformujemy dyrektorów szkół telefonicznie.

Dodatkowe informacje można uzyskać telefonicznie: 33/ 812 37 15 wew. 116.

Urszula Rukasz

..............................................................................................................................................................

 

 

Powstanie warszawskie   1 sierpnia – 3 października 1944

 wystąpienie zbrojne przeciwko okupującym Warszawę  wojskom niemieckim, zorganizowane przez Armię Krajową w ramach akcji „Burza”.

Kadr z filmu '"Pilecki". foto. Zosia Pietrzykowska

..........................................................................................

 

 

Przysięga.

.....................................................................................................................................................

           

Ogłoszenie Wojewódzkiego Konkursu Historycznego

„Polskie Państwo Podziemne 1939 – 1945 r. Młodzież w ZWZ – AK”

 

Wojewódzki Konkurs Historyczny „Polskie Państwo Podziemne 1939 – 1945 r. Młodzież w ZWZ – AK” jest zwieńczeniem obchodów 74 rocznicy Polskiego Państwa Podziemnego a jednocześnie zapoczątkowuje cykl uroczystości przypadających w 2014r. Popieramy apel prezesa Zarządu Głównego Światowego Związku Żołnierzy Armii Krajowej Leszka Żukowskiego o przyłączanie się do organizacji takich wydarzeń jak: 70 rocznica akcji „Burza”, 70 rocznica wybuchu Powstania Warszawskiego , 75 rocznica powołania Szarych Szeregów, 75 rocznica wybuchu II wojny światowej, 75 rocznica utworzenia Służby Zwycięstwu Polski, późniejszego Związku Walki Zbrojnej przemianowanego następnie na Armię Krajową, 70 rocznica Akcji Bojowej „Kutschera”.

 

 

Wyniki Wojewódzkiego  Konkursu Historycznego

„Polskie Państwo Podziemne 1939-1945.

Młodzież w Związku Walki Zbrojnej i Armii Krajowej”

 

W dniu 27 września 2013 r. w 74. rocznicę powołania Polskiego Państwa Podziemnego ogłosiliśmy  III Wojewódzki Konkurs Historyczny „Polskie Państwo Podziemne 1939-1945. Młodzież w ZWZ – AK”.

 Konkurs zorganizowany został przez Stowarzyszenie Pamięci Armii Krajowej w Bielsku-Białej i Zarząd Okręgu Śląskiego w Katowicach ŚZŻAK przy współudziale Regionalnego Ośrodka Doskonalenia Nauczycieli „WOM” w Bielsku-Białej

Patronat konkursu przyjęli: Wojewoda Śląski Zygmunt Łukaszczyk, Poseł Rzeczypospolitej Polskiej Jacek Falfus, Śląski Kurator Oświaty Stanisław Faber oraz Dyrektor Instytutu Pamięci Narodowej Oddziału w Katowicach  Andrzej Drogoń.

Konkurs  adresowany był do uczniów gimnazjów i szkół ponadgimnazjalnych województwa śląskiego. Jego celem było upowszechnienie wiedzy o Polskim Państwie Podziemnym i Armii Krajowej, rozbudzenie i rozwijanie zainteresowania historią najnowszą, kształtowanie umiejętności korzystania z różnych źródeł informacji oraz doskonalenie umiejętności wykorzystywania technologii informacyjnej jako środka przekazu.

Prace konkursowe wykonane zostały w formie prezentacji multimedialnej i zapisanie na płycie CD/DVD. Do konkursu można było zgłosić prezentacje, które nie brały udziału w żadnym innym konkursie, a uczeń mógł przedstawić konkretną postać, grupę ludzi, oddział lub organizację należącą do struktur ZWZ - AK.

Zgodnie z regulaminem konkursu, prace ocenione zostały w dwóch kategoriach wiekowych, a przyjęte kryteria oceny to: zgodność z tematem, trafność i oryginalność przedstawienia tematu, zawartość merytoryczna, walory artystyczne prezentacji, dobór oraz wykorzystanie narzędzi informatycznych.

 

Tutaj prezentujemy prace naszej utalentowanej młodzieży

https://www.youtube.com/channel/UCI6Vt83kdISQL3cGXfVOw1A