Strona Główna

 

Serdecznie witamy na stronie internetowej Stowarzyszenia Pamięci Armii Krajowej w Bielsku-Białej.

,,Naród, który traci pamięć, traci wolność"

 

Czym jest Stowarzyszenie Pamięci Armii Krajowej (SPAK)?

Szanowni Państwo!

Stowarzyszenie Pamięci Armii Krajowej w Bielsku-Białej jest organizacją sukcesorską Światowego Związku Żołnierzy Armii Krajowej. Celem naszym jest zapewnienie kontynuacji, pamięci, etosu i tradycji niepodległościowych AK wśród młodego pokolenia Polaków. Statutowym naszym celem jest też prowadzenie i popularyzacja badań historycznych oraz działalności wydawniczej związanej z walką i martyrologią polskich formacji niepodległościowych podczas II wojny światowej. Realizując te cele w 2009 r. wydaliśmy album; „Tym co służą Ojczyźnie”, ukazujący walkę formacji Wojska Polskiego i polskich organizacji konspiracyjnych oraz martyrologię mieszkańców Bielska-Białej podczas II wojny światowej. W 2013 r. wydaliśmy album „Tylko odzyskać Ojczyznę pragniemy”, który opisuje wybrane miejsca pamięci w całym powiecie bielskim. Dążymy do kształtowania postaw patriotycznych i obywatelskich wśród młodego pokolenia Polaków. Organizujemy konferencje, sympozja naukowe, uroczystości rocznicowe z okazji obchodów ważnych wydarzeń historycznych, narodowych i państwowych. Podejmujemy działania celem rozbudowy szeregów stowarzyszenia i powołujemy nowe oddziały w terenie. Efektem naszej działalności jest zarejestrowanie przez Sąd, oddziałów SPAK: w Katowicach, Pyskowicach, Gliwicach, Jaworznie, Namysłowie, Żywcu. Obecnie rejestrujemy Zarząd Główny z siedzibą w Katowicach.

Byliśmy i jesteśmy organizatorami lub współorganizatorami wojewódzkich obchodów Polskiego Państwa Podziemnego, które tradycyjnie odbywają się w różnych miastach województwa śląskiego, np.: w Katowicach - 2008 r., w Bielsku-Białej - 2009 r. w Jaworznie - 2010 r., w Katowicach - 2011 r., Pyskowicach – 2012 r., Katowicach - 2013 r. i  2014  Stowarzyszenie nasze działa w porozumieniu ze Światowym Związkiem Żołnierzy AK. Współpracujemy z Urzędem ds. Kombatantów i Osób Represjonowanych, Stowarzyszeniem Rodzina Katyńska, Związkiem Sybiraków, Instytutem Pamięci Narodowej, Kuratorium Oświaty, Regionalnymi Ośrodkami Doskonalenia Nauczycieli, a także organami samorządu wojewódzkiego i terytorialnego. Koordynujemy pracę szkolnych kół Towarzystwa Przyjaciół Armii Krajowej (TPAK) i Klubów Historycznymi im. AK, powołanych na terenie województwa śląskiego.

KLAUZULA INFORMACYJNA SPAK

 

Zgodnie z przepisami rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r., w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), Dz. U. UE L nr 119, str. 1, informujemy, co następuje:

Administrator danych osobowych
Stowarzyszenie Pamięci Armii Krajowej w Bielsku-Białej jest administratorem danych osobowych  członków stowarzyszenia i stron porozumień o współpracy.

Cel i podstawa przetwarzania danych osobowych
Przetwarzanie danych osobowych beneficjentów i darczyńców następuje w celu świadczenia pomocy, ewidencji danych osobowych, sprawozdawczym oraz dla organów państwowych (Prokuratura, Policja, Urząd Ochrony Danych Osobowych), jeżeli będzie ku temu podstawa prawna.

Kategorie danych osobowych, które przetwarzamy
Przetwarzaniu podlegają następujące kategorie danych osobowych beneficjentów i strony porozumień o współpracy:
- podstawowe dane identyfikacyjne,
- dane identyfikacyjne przyznane przez organy publiczne,
- dane dotyczące zamieszkania, pesel, telefon,
- zobowiązania oraz wydatki, w tym zleceniobiorców.

Odbiorcy danych
Dane osobowe beneficjentów i stron porozumień o współpracy nie będą udostępniane żadnym innym podmiotom, nie będą przekazywane poza teren Polski, Unii Europejskiej oraz Europejskiego Obszaru Gospodarczego.

Okres przechowywania danych
Dane osobowe beneficjentów i stron porozumień o współpracy będą przetwarzane do zakończenia umów (porozumień o współpracy) w przypadku członków do czasu istnienia członkostwa

Prawa
Beneficjentom i stronom porozumień o współpracy przysługuje:
a) prawo dostępu do swoich danych osobowych oraz otrzymania ich kopii,
b) prawo do sprostowania (poprawiania) swoich danych osobowych,
c) prawo do usunięcia swoich danych osobowych,
d) prawo do ograniczenia przetwarzania swoich danych osobowych,
e) prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania swoich danych osobowych,
f) prawo do przenoszenia swoich danych osobowych,
g) prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego

h) prawo do cofnięcia zgody na przetwarzanie swoich danych osobowych


Jeżeli beneficjent i darczyńca uważa, że przetwarzamy jego dane osobowe niezgodnie z prawem, może złożyć w tej sprawie skargę do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych lub innego właściwego organu nadzorczego.

W celu wykonania swoich praw beneficjent i strona porozumień o współpracy może skierować żądanie pod adres e-mail: sikoraandrzej7@gmail.com, lub tel.: 662 157 690.

Informacja o dobrowolności podania danych osobowych
Podanie przez  wyżej wymienione osoby i strony porozumień o współpracy, danych osobowych jest dobrowolne.